สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

          วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 3 (มกราคม-เมษยน 2562) ซึ่งเป็นฉบับแรกของปี พุทธศักราช 2562 สำหรับฉบับนี้มีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำวารสารทั้งในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดยการส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกเช่นเคย ตลอดระยะเวลาในการจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 2 ปี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสารทุกคนที่สามารถนำพาวารสารไปสู่ ระบบ ThaiJo ใน พุทธศักราช 2562 อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณภาพและมาตรฐาน ของการคัดเลือกบทความเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ต่อไป

         หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาติสืบไป

 

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   กรีฑา  แก้วคง

                                                      บรรณาธิการวารสาร

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-01