Published: 2014-08-14

พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้งานจารึก (INFORMATION BEHAVIORS OF THE INSCRIPTION USER)

วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, วิลาศ วูวงศ์, นิศาชล จำนงศรี

159-178