จักกวัตติสูตร : ศึกษาวิเคราะห์บนฐานทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์

Main Article Content

Uthai Satiman

บทคัดย่อ

คัมภีร์เนตติปกรณ์ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการร้อยกรองคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และเป็นคัมภีร์ที่ใช้วิเคราะห์เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของผู้ร้อยกรองได้เป็นอย่างดี   ทำให้เข้าใจคัมภีร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น การตีความจักกวัตติสูตรตามแนวคิดทฤษฎีการตีความตามคัมภีร์เนตติปกรณ์และทฤษฎีการตีความตามวิธีการตีความคัมภีร์ทางศาสนาโดยเฉพาะคัมภีร์ไบเบิล ๙ อย่าง เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระในจักกวัตติสูตรในมุมมองที่แตกต่างจากเดิมอันเป็นการประยุกต์เนื้อหาสาระในจักกวัตติสูตรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารองค์การในปัจจุบัน ในพระสูตรได้กล่าวถึงสังคมยุคศรีอาริย์ซึ่งน่าจะเป็นการส่งเสริมและจูงใจผู้ฟังให้มีกำลังใจและอุตสาหะในการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่โลกแห่งแบบในสังคมอุดมคติดังกล่าว หากพิจารณาให้สั้นเข้า อาจตีความได้ว่าเป็นกุศโลบายเพื่อให้คนสนใจปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่นิพพานในรูปแบบของสังคมยุคพระศรีอาริย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบพุทธเกษตร ของมหายาน หรือการตีความนิพพานที่เป็นดินแดนอย่างเช่นของวัดธรรมกายก็เป็นได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหลวงพ่อพุทธทาสที่ตีความแบบกุศโลบายว่า โลกของพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว แต่เกิดจากการเข้าถึงในปัจจุบันโดยการปฏิบัติธรรม แต่หากพิจารณาด้วยหลักยุติหาระตามคัมภีร์เนตติปกรณ์แล้วถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานธรรมดาที่จะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอาริย์เพราะเมื่อมีเหตุแห่งการบารมีและปรารถนาพุทธภูมิตราบใดก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ตราบนั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ประวัติผู้แต่ง

Uthai Satiman, 093 9656519

Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University
Bookmark and Share

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณารักษ์ นพคุณ. แปล. 2544. เนตติปกรณ์แปลและเนตติสารัตถทีปนี. กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธิ์.

ปรุตม์ บุญศรีตัน. 2550. รูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชิโร (ฉลาดแหลม). 2550. การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางสังคมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื้อ. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). 2550. การตีความพุทธศาสนสุภาษิต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง.

พัชรลดา จุลเพชร. 2548. แนวคิดเรื่องกึ่งพุทธกาลในสังคมไทย พ.ศ. 2475 - 2550. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พุทธทาสภิกขุ. 2545.โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก. กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมี่เทรดดิ้ง.

ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร รศ. และคณะ แปล. 2548. พระพุทธเจ้าสอนอะไร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .

ส.พลายน้อย. 2539. พระศรีอารย์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสามัคคีสาร (ดอกหญ้า) จำกัด.

สมิทธิพล เนตรนิมิตร. 2550. มิติสังคมในพระสุตตันตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ชีวาภิวัตน์.

สีนีนาถ วิจิตราการลิขิต. 2549. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตของสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี พระศรีอริยเมตไตรยในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วีรชาติ นิ่มอนงค์. 2550. (อัดสำเนา) “เอกสารประกอบการสอน วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ”.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

อารยัน. 2502. วิจารณ์พุทธทำนาย, พระนคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร.