与玛哈沙拉坎皇家大学合作的中国高校的教学状况 及问题研究

Main Article Content

Nuttawud Wunnadon
Patcharin Putsri
Warakorn Auiyananon
Amintra Ainthisaen
Nichapha Yasuttamathada

Abstract

本次研究的目的是研究和比较与玛哈沙拉坎皇家大学合作的 中国高校的教学状况及问题。研究对象是针对于在与玛哈沙拉坎皇 家大学合作的中国高校就读的玛哈沙拉坎皇家大学人文社会科学学 院汉语系大四的学生会共计81名,学术合作中国高校有三所即云南 师范大学、西南林业大学和红河学院。研究工具是5量级的调查问
卷, 共1 6 项, 根据3 位专家的评估, 发现I t e m - O b j e c t i v e Congruence(IOC)值处于0.66-1.00之间,克隆巴赫系数为0.752 。分析数据所使用的统计学方法有百分比、平均值、标准差,分析 假设的方法有t检验和F检验。研究结论如下:1. 玛哈沙拉坎皇家大学人文社会科学学院汉语系大四学生,认为与玛哈沙拉坎皇家大学合作的中国高校的教学状况及问题,在 整体上处于不认可的态度。当分析每个方面时发现,教学状况及问 题只有一个方面处于中立的态度,即教学媒体方面;另外三个方面
处于不认可的态度,以平均值高低而排列,依次是评估方面、教学 与教学技能方面和教师特质方面。2. 玛哈沙拉坎皇家大学人文社会科学学院汉语系大四学生,有班级、就读的合作高校以及成绩的不同,但对与玛哈沙拉坎皇家 大学合作的中国高校的教学状况及问题,在整体上和每个方面却没 有显著差异。关键词:状况及问题,教学,汉语系大四学生,学术合作高 校

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Journal of Humanities and Social Sciences

References

1.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (2554). เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ = Lifelong Education and No Formal Education. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์. (ธันวาคม 2542). “การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning),” วารสารวิชาการ. 3(12) : 36-55.
3.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง. (2559). สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
4.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2557). “การจัดการการเรียนการสอน” ในเอกสารการสอนชุด วิชาเทคโนโลยีการสอนหน่วยที่ 10. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
5.ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2553). การบริหารสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพาณิช.
6.ธำรง บัวศรี. (2556). ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบหลักสูตรและพัฒนา. กรุงเทพฯ : ธนรัช.
7.บุญชม ศรีสะอาด. (2552). การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
8.ภัทรา นิคมานนท์. (2554). การประเมินผลการเรียน.กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (2555). หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555). มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.
10.ยงยุทธ ประทุมยศ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การสอนของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษา จังหวัดระยอง. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
11.รังสรรค์ สิงหเลิศ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
12.สมนึก ภัทธิยธนี. (2560). การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ. กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์.
13.สาลี่ งามคีรี และคณะ. (2559). สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม-ชีววิทยา ช่วงชั้นทีที่ 4. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
14.สุมนฉัตร์ สีมาคูณ. (2559). การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ของครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
15.อรอนงค์ เจริญสุข. (2559). ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเขต อำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
16.อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2557). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
17.อารียา นะสานี. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
18.เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2557). การบริหาร : ทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.