ความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู

ผู้แต่ง

  • ปัทมาภรณ์ ศรีราษฎร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

กรอบความคิดแบบเติบโต, ความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของครู และความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของครู ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผู้ให้ข้อมูลคือ ครูโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก จำนวน 26 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค gif.latex?\alpha = 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดลำดับความต้องการจำเป็นใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของครู อยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 2.778, S.D.= 0.772 ) สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.088, S.D.= 0.744) 2. กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของครู ที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนา มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค 2) ชอบความท้าทาย 3) ค้นหาแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่น และ 4) เรียนรู้จากคำวิจารณ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2556). การวิจัยศึกษาตนเอง : กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพครูของครู. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15(1), 100-110.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2559). การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2560). การศึกษาไทยยุค 4.0 ให้เรียนในสิ่งที่ชอบ. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/content/1082110.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา. (2558). CEP’S NEWS ตอน 22 การประชุมนานาชาติครั้งที่ 17 เมืองเวนิส [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=RRtZekH4m78
Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child development, 78(1), 246-263.
Chan, D. W. (2012). Life satisfaction, happiness, and the growth mindset of healthy and unhealthy perfectionists among Hong Kong Chinese gifted students. Roeper Review, 34(4), 224-233.
Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House Incorporated.
Dweck, C. S. (2012). Mindset. Retrieved from: https://mindsetonline.com/testyourmindset/step1.php
Dweck, C. (2015). Carol Dweck Revisits the'Growth Mindset'. Education Week, 35(5), 20-24.
Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to Achievement. Routledge.
Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge.
John W. Best. (1981). Research in Education (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall Inc.
O'Rourke, E., Haimovitz, K., Ballweber, C., Dweck, C., & Popović, Z. (2014). Brain points: A growth mindset incentive structure boosts persistence in an educational game.
Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
Paunesku et al. (2015). Mind-Set Interventions Are a Scalable Treatment for Academic Underachievement. Psychological Science. Retrieved from: https://web.stanford.edu/~paunesku/articles/paunesku_2015.pdf

Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย)
Center for Educational Psychology. (2015). CEP’S NEWS Episode 22 The 17th International Conference of Venice. [Online]. Retrieved from: https://www.youtube. com/watch?v=RRtZekH4m78. [In Thai]
Faikamta, C. (2013). Self-study research: alternative strategies for teacher professional development of teachers. Journal of Education, Naresuan University, 15(1), 100-110. [In Thai]
Gamket, W. (2012). Behavioral science research methods. (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]
Maesinsee S. (2017). Thai Education 4.0 to study what you like. [Online]. Retrieved from: https://www.thairath.co.th/content/1082110. [In Thai]
Rakpolmueng, C. et al. (2015). Study of conditions and problems of production, use and development of teachers basic education is in line with future needs. Bangkok: Faculty of Education Chulalongkorn University. [In Thai]
Sinlarat, P. et al. (2016). Education 4.0 is more than education. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]
Wongwanich, S. (2015). Needs assessment research (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-27