การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา; ADMINISTRATION OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTER HEADS ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS UNDER SONGKHLA LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

ผู้แต่ง

  • อุทัย ยี่สุย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยจำแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 234 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ลักษณะเป็นแบบสอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 45 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2553). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2559, จาก
https://www.sk-local.go.th/content/nums
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การบริหารงานในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ส?ำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี). กรุงเทพมหานคร:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง และ จีรวัฒน์ เจริญสุข. (2557). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการเมืองการปกครอง, 4(2), 302.
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). วิธีการสถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.
พรพรรณ อรุณเวช. (2557). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี).
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2531). หลักการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ศึกษาพร.
วณิชยา ศรีวงศา. (2558). การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล ในจังหวัดหนองคาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม).
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย