บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนกลุ่มศรีรัตนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ผู้แต่ง

  • วิภาพรรณ เนตรอนงค์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  • ทองสุข วันแสน มหาวิทยาลัยราชธานี

คำสำคัญ:

บทบาทผู้บริหาร, การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน กลุ่มศรีรัตนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วิธีการดำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 191 คนโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสถานภาพประกอบด้วย ตำแหน่งงาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) และประสบการณ์การทำงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test: One way ANOVA) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปในเชิงบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายการศึกษา 2) ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา 3) ด้านการประเมินผล 4) ด้านปัจจัยสนับสนุน
2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายการศึกษา 2) ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา 3) ด้านการประเมินผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน ด้านปัจจัยสนับสนุน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา ด้านการประเมินผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านนโยบายการศึกษา และด้านปัจจัยสนับสนุน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านนโยบายการศึกษา ผู้บริหารควรพัฒนาเรื่องการกำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรม การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเหมาะสมทันต่อยุคสมัย 2) ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรพัฒนาเรื่องการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้การบูรณาการจัดการเรียนรู้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความหลากหลาย และควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านการประเมินผล ผู้บริหารควรพัฒนาบทบาทในการส่งเสริม ให้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน คณะครูและ ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 4) ด้านปัจจัยสนับสนุน ผู้บริหารควรพัฒนาเรื่องความร่วมมือทั้งจากชุมชน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีบทบาทในการหาปัจจัย และงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ รสพ.
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ. (2560). รายงานประจำปี 2559. กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4.
ไชยพร เรืองแหล้. (2556). บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
ธาดารัตน์ กรุณา. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี).
บัวเรียน พิลาบุตร. (2556). บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอโคกโพธิ์ไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).
รัชทิตา เชยกลิ่น. (2556). บทบาทผู้บริหารกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการคณะสงฆ์), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
สารภี วรรณทอง. (2559). บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยปทุมธานี).
สิรินภา จงทำมา. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ ผ้เูรียนเปน็ สำคัญของโรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย).
สุธันยชนก ทรัพย์ย้อย. (2558). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี).
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10. ค้นหาวันที่ 14 กรกฎาคม 2560, ค้นหาจาก https://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4. (2560). รายงานประจำปี 2559. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4, จังหวัดศรีสะเกษ.
อุไรวรรณ เดชาสิทธิ์. (2558). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช).

Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย)
Choeyklin, R. (2013). Executive roles and morality promotion of moral schools Office of Bangkok Education Area 1. (Master’s thesis (Sangha management), Mahachulalongkornrajavidyalaya University). [In Thai]
Dechasit, U. (2015). The role of school administrators in promoting moral and ethical students. Under the office of Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office 2. (Master's thesis Department of Educational Administration, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University). [In Thai]
Jongtumma, S. (2016). The role of school administrators in promoting student-centered learning process management of private schools in the supervision of the Office of Primary Education Service Area, Uttaradit District 1. (Master’s Thesis, Mahamongkutrajjawittayalai). [In Thai]
Karuna, T. (2016). The role of school administrators Under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 3, to promote teaching and learning of teachers in the 21st century. (Master of Educational Administration, Rajathani Rajabhat University). [In Thai]
Ministry of Education. (2003). Basic school administration manual that is a legal entity. Bangkok: Rorsorpor printing. [In Thai]
Office of the National Economic and Social Development Board. (2007). National Economic and Social Development Plan No. 10. Retrieved from 14 July 2017, search from https://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid [In Thai]
Pilabut, B. (2013). Executive roles in promoting student-centered learning process management in basic schools Khok Pho Chai District Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2. (Master of Educational Administration, Northeastern University). [In Thai]
Ruanglae, C. (2013). The role of educational institutions in promoting morality and ethics for students under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1. (Master’s thesis. Department of Educational Administration, Graduate School. Mahachulalongkornrajavidyalaya University). [In Thai]
Si Sa Ket Primary Educational Service Area Office 4. (2017). Annual Report 2016. Si Sa Ket Primary Education Area Office 4, Si Sa Ket Province. [In Thai]
Sri Rattana School Group (2017). Annual Report 2016. Sri Rattana School Group Si Sa Ket Educational Service Area Office 4. [In Thai]
Subyoy S. (2015). The role of school administrators in the management of moral development in basic education institutions under the Office of Primary Education Area, Kanchanaburi District 2. (Master's Thesis The field of educational administration, Kanchanaburi Rajabhat University). [In Thai]
Wanthong S. (2016). The role of educational institutions in promoting morality Ethics for students of Sri Buddha School Group Samut Prakan Primary Educational Service Area 1. (Master's thesis, Pathumthani University). [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-27