แนวคิดการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมสีเขียวให้กับผู้เรียนในประเทศออสเตรเลีย: บทวิเคราะห์เทียบเคียงการจัดการศึกษาของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • อานนท์ ธิติคุณากร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เพ็ญวรา ชูประวัติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การพัฒนาการจัดการศึกษา, ค่านิยมสีเขียว

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนผ่านและขยายตัวของสังคมโลกทางด้านเศรษฐกิจที่ปราศจากการวางแผนส่งผลให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สังคมโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับวิกฤตการณ์ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม จึงได้จุดประกายแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ขึ้น นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในการดำเนินการให้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปสู่ความสำเร็จนั้น การพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของระบบ เป็นเรื่องจำเป็น ประชาชนในระบบดังกล่าวจะต้องมีความเชื่อและหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมให้เกิด “ค่านิยมสีเขียว” (Green Values) จึงเป็นหน้าที่สำคัญของสถานศึกษาเครือรัฐออสเตรเลียให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมสีเขียวให้กับผู้เรียน โดยมีการกำหนดค่านิยมของชาติที่สอดคล้องกับแนวคิดค่านิยมสีเขียว รวมถึงกำหนดแนวทางและกิจกรรมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างค่านิยมในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ในขณะที่ประเทศไทยการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีการกำหนดแนวนโยบายและแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแนวนโยบายเพื่อให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์. (2535). มองการศึกษา: เส้นทางที่เท่าเทียมของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล อัสสะรัตน์ และพัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร. (2551). การวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. 30(3-4) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2551): 145 – 156.
นลินรัตน์ ถาวรเลิศรัตน์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
พนัส หันนาคินทร์. (2537). การสอนค่านิยมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: พิฆเนศ.
สายสุนีย์ อุดมนา. (2541). ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2557). รายงานการศึกษาโครงการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมืองภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11. สืบค้น 18 มิถุนายน 2561, จาก https://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/report-green.pdf
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564). สืบค้น 18 มิถุนายน 2561, จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559. นนทบุรี: บริษัท ลายเส้น ครีเอชั่น จำกัด.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2557). ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. สืบค้น 18 มิถุนายน 2561, จาก https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38658&Key=news20
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2559). ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) (สรุปย่อ). สืบค้น 18 มิถุนายน 2561, จาก www.thaigov.go.th/uploads/document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf
Drucker, P. F. (1999). Management Challenges for the 21st Century. New York: HarperCollins.
FAO. (2016). State of the World’s Forest 2016. Retrieved June 20, 2018, from https://www.fao.org/documents/ card/en/c/ffed061b-82e0-4c74-af43-1a999a443fbf/
Kiernan, J. (2005). Values Education in Australian Schools: Support materials for Tasmanian Schools. Retrieved June 23, 2018, from https://www.apta.edu.au/public-files/projects/29-neat-values-education-mapping-jkiernan/download
Miller, M. A. (1995). Culture, spirituality. Boston: McGraw-Hill.
Ruch, M. (1992). An introduction to political sociology. New York: Prentice Hall.
Steffen, A. (2009). Bright Green, Light Green, Dark Green, Grey: The New Environmental Spectrum. Retrieved June 22, 2018, from https://www.worldchanging.com/archives/009499.html
Strietska-Ilina, O. Hofmann, C. Haro, M. D. Jeon, S. (2011). Skills for green jobs; A global view. Retrieved June 27, 2018, from https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/ WCMS_159585/lang--en/index.htm
UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Retrieved June 21, 2018, from https://www.unep.org/greeneconomy/sites/files/field/image/green_economyreport_final_dec2011.pdf
United Nations Conference on Trade and Development. (2012). About Green Economy. Retrieved June 21, 2018, from https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green-Economy.aspx

Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย)
Assarat, N., & Srisuphaolarn, P. (2008). Measuring Environmentally Friendly Consumption: An Exploratory Research. Chulalongkorn Business Review, 30(3-4) (July-December, 2008), 145-156. [In Thai]
Hannakin, P. (1994). Teaching Values and Ethics. Bangkok: Ganesh. [In Thai]
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural Resources and Environment. (2017). Environmental Quality Report 2016. Nonthaburi: Line-sent Creation Co., Ltd. [In Thai]
Office of the Education Council. (2017). National Education Plan 2017-2036. Bangkok: Prikwarn Graphic Co., Ltd. [In Thai]
Office of the National Economic and Social Development Board. (2014). Study Report on The Driving Green Growth Project of The City Under the National Economic and Social Development Plan No. 11. Retrieved June 18, 2018, from http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/report-green.pdf [In Thai]
Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Retrieved June 18, 2018, from http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 [In Thai]
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2014). 12 Core Values of Thai People According to The NCPO Policy. Retrieved June 18, 2018, from http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38658&Key=news20 [In Thai]
Sawasdipanich, K. (1992). Looking at Education: An Equal Path of Thai Society. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]
Secretariat of the Prime Minister. (2016). Draft National Strategic Framework for 20 Years (2017-2036) (Summary). Retrieved June 18, 2018, from www.thaigov.go.th/uploads/document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf [In Thai]
Thavornlertrat, N. (2008). Relationships of Consumers' Eco-friendliness and Environmental Conservation Attitude and Behavior. (Master thesis, Department of Public Relations, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University). [In Thai]
Udomna, S. (1998). Values on Sexual Behavior of Undergraduate Students, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University. (Master thesis, Srinakharinwirot University). [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-11