กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ผู้แต่ง

  • Pratheep Tuptone Valaya Alongkorn Rajabhat University

คำสำคัญ:

กลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และ 4) ประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ การวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาและการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจำเป็น การพัฒนากลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 340 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 289 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา ค่า Chi-square, Df, P-value, GFI, AGFI RMSEA, PNImodified, ความถี่, ร้อยละ, , SD

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 2) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความต้องการจำเป็นการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น เรียงลำดับจากค่าสูงสุดไปค่าต่ำสุดดังนี้ ด้านมนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล และกฎหมาย 3) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล มี 5 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม กลยุทธ์การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 4) ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพพบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และการตรวจสอบเชิงปริมาณพบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความถูกต้อง และเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arjinsamajarn, C. (2007). Leadership in organization. Bangkok: Panyachon. [in Thai]

Asawaphum, S. (1998). Teaching documents of major subjects and educational administration theory. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Ratjabhat Instutute. [in Thai]

Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1998). Management (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Bateman, S. T., & Snell, S. A. (2007). Management: leading & collaborating in a competitive world (7th ed.). Boston: Irwin McGraw-Hill.

Boonmongkorn, J. (2007). Business ethics. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Bovee, Courtland L., Thill, John V., Wood, Marian B., & Dovel, George P. (1993). Management. New York: McGrow-Hill.

Cambell, Ronald F., john E. Corbally, Jr., & John A. Ransayer. (1968) Introduction to Educational Administration (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon, p. 69.

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organization Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.

Caulter, M. (2005). Strategic Management in Action. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Chareonwongsak, K. (2015). CSR in Thailand is still far from sustainability. Retrieved January 15, 2017, from http://www.kriengsak.com/issues/csr-3 [in Thai]

David, Fred R. (2007). Strategic Management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Drucker, Peter F. (1979). Management: Task, Responsibility, Practices. London: Pan Book.

Eisner, E. (1976). Educational connoisseurship and criticism: Their form and function in educational evaluation. Journal of Aesthetic Education, 39(2), 192-193.

Glickman, Carl. D., Stephen P. Gordon & Jovita M. RossGordon. (2010). Super Vission and Instructional leadership (8th ed.). Boston, USA: Pearson Education Inc.

Gulick, L., & L. Urwick. (Eds.). (1939). Paper on the Science of Administration. New York: Institute of public Administration, Columbia University.

International Organization for Standardization. (2010). ISO26000: Guidance on social Responsibility International Standard. Geneva. International Organization for Standardization.

Institute Social Business. (2013). Corporate Social Responsibility for Sustainability of

Organization. The Stock Exchange of Thailand. [in Thai]

Kanchanawasri, S. (2011). Theory of assessment (8th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Keeves, P. J. (1988). Educational research, methodology and measurement: An international handbook. Oxford: Pergamon Press.

Kotler, P., & Lee N. (2005). Corporate Social Responsibility. Doing the Most for your Company and your cause. Hoboken, New Jersey. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility. New Jersey: John Willey & Sons.

Kruengkrai, Y. (2017). The development of educational institution management model with social responsibility of schools under the local government organization. Journal of Peace Studies, MCU, year 6 Issue 4. (October-December 2018), 1784-1795. [in Thai]

Leekul, P. (2015). Development of Social Responsibility Indicators of Secondary Schools In Eastern Region Under Office of Basic Education Commission. (Doctoral dissertation, Burapa University). [in Thai]

MacMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in Education. A Conceptual Introduction (5th ed.). Boston: Longman.

Mattkarutjit, M. (2010). Local education management: by community For the Thai community and society. Bangkok: Bookpoint. [in Thai]

Post, J. E., Lawrence, A. T., & Water, J. (2005). Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. Boston: McGraw-Hill/Lrwin.

Powpa, N. (2011). Study of State and Problems of Personnel Administration In Schools Under Municipalities. Phra Pradaeng, Samut Prakan Province Journal of Electronics Education. OJED, 7(1), 1924-1938. [in Thai]

Rattanamook, S. (2011). School Management with Social Responsibility Managing SR School. Bangkok: Office of the Graduate Studies of Volunteers Thammasat University. [in Thai]

Robbins, Stephen P. (1990). Organization Theory: Structures, Designs, and Applications (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Runcharoen, T. (2014). Professionalism in Educational Management. Bangkok: Kawfang. [in Thai]

Saenmanoch, O. (2014). Social Responsibility of school administrators under Pathum Thani Educational Service Area Office, Area 2. (Master’s thesis, Valaya Alongkorn Rajabhat University in royal patronage). [in Thai]

Schermerhorn, J. R. (2008). Management (9th ed.). NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Secretariat of Council Education. (2008). Report on Organization Local Administrative Organization Education Year 2008. Bangkok: Ploen Studio Company Limited. [in Thai]

Sergiovanni, Thomas J., et al. (1992). Educational Governance and Administration (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Sornsuwan, R. (2014). Journal of Veridian E-Journal, Year 7, No. 2 Humanities Social Sciences and Arts (May-August 2014), 813-825. [in Thai]

Thongborisut, P. (2016). The Development of Social Responsibility Indicator of Schools Under Office of Primary Education Service Area. (Doctoral dissertation, Valaya Alongkorn Rajabhat University in royal patronage). [in Thai]

Thongkhachok, T. (2013). Corporate social responsibility of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. (Doctoral dissertation, Prince of Songkha University). [in Thai]

United Nations. (2012). From Rio to Rio + 20: Progress and challenges since the 1992 Earth Summit. In Rio de Janero: United Nations Conference on Sustainable Development (Fact Sheet). Brazil: UNCSD 2012.org.

United Nations Development Program (UNDP). (2015). GOVGERNANCE. [Online]. Retrieved March 28, 2015, from http://mirror.undp.org

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2010). Strategic Management and Business Polycy: Achieving Sustainability (12th ed.). Boston: Pearson.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-21

ฉบับ

บท

บทความวิจัย