แนวทางพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน

แนวทางพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน

ผู้แต่ง

  • นายพุฒิสรรค์ รจิตานนท์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความเป็นผู้ประกอบการ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 2) นำเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ประชากร คือ โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม จำนวน 6 โรงเรียน ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 72 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 32 คน และครู 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของร่างแนวทางฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ดัชนีลำดับความต้องการจำเป็น ฐานนิยม

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนั้นคือ ด้านผลลัพธ์เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ ด้านความมีนวัตกรรมมีความต้องการจำเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.306 และ PNImodified = 0.264) 2) และนำเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีแนวทางหลัก 7 แนวทาง และ 29 แนวทางย่อย โดยเรียงตามลำดับดัชนีความต้องการจำเป็นดังนี้ (1) พัฒนาผลลัพธ์ (2) พัฒนาการปฏิบัติการองค์กร          (3) พัฒนานักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) พัฒนาบุคลากร (5) พัฒนาการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (6) พัฒนากลยุทธ์ และ (7) พัฒนาการนำองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Academic Educational Khanom School Network. (2019). Annual Action Plan of Academic Educational Khanom School Network, Academic Educational Khanom School Network’s Workshop, Wat Khao School (Teachers' Day 1958): 2019.

Bumroonggit, N. (2016). Academic Management Strategies of Vocational Education Colleages According to The Concept of Entrepreneurial Characteristics Development of Students. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).

Chanruam, R. (2020). Innovation of School Administration System in Thailand. Journal of Administration and Educational Innovation, 3(January-April), 1-20.

Chatsom, R. (2012). The development of critical reading skills for Thai subject and satisfaction of grade 9 students using the inquiry cycle model. Journal of Education Graduate Studies Research Khon Kaen University, 6(January-March), 102-109.

Intasit, N., & Meekun, K. (2020). The Multi-level Key Success Factors of the Academic Administration of World-class Standard School. Journal of MCU Ubon Review, 1(January-April), 333-343.

Isichaiyakun, R. (2017). The Concept of Entrepreneurship. [Online]. Retrieved from http://sms.stou.ac.th/?p=2225&lang=en [April 7, 2020].

Israyangkul, P. (2011). A Development of Future Budget and Financial Management Model for Basic Education Institutions. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).

Michael, F. (2000). Success and Failure of Micro Business Owners in Africa: A Psychological Approach. USA.: Greenwood Publishing Group.

Office of the Basic Education Commission. (2016). Criteria for Quality Award of the Office of the Basic Education Commission OBECQA 2016-2017. Bangkok: Printing House of Agricultural Cooperatives of Thailand Limited.

Pannak, S. (2013). Development of An Evaluation of Desirable Characteristics in Learning Management. Physical Education According to The Core Curriculum of Basic Education, 2008. (Master’s thesis, Graduate School Srinakharinwirot University).

Patel, S. (2017). 10 Essential Characteristics of Highly Successful Entrepreneurs. Retrieved January 30, 2020, from https://www.inc.com/sujan-patel.

Peathanhom, P. (2011). An Integrative Leadership Development Model for Administrators in Private Higher Education Institutions. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).

Phetmeesri, S. (2008). The Development of The Academic Administration Network Model Based on The Concept of Knowledge Management of Nursing Colleges Under the Ministry of Defense. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).

Phimonratanakan, S. (2017). Entrepreneurship. Bangkok: V. Print (1991) Company Limited.

Phongsuwan, D. (2011). Project - Based Learning Management to Improve Desirable Characteristics of Prathom Suksa 5 Students at Wat Chan Pradittharam School. (Master’s thesis, Graduate School Srinakharinwirot University).

Sitisan, R. (2010). Strategic management marketing communication strategy Relationship management to increase the business potential of the school for training of specific knowledge skills: case study of the School of International Transport and Trade Business (ITBS). (Master’s thesis, Graduate school University of the Thai Chamber of Commerce).

Srisomwong, S. (2006). Project-Based Learning Management for Developing English Language Ability and Desirable Characteristics of Prathom Suksa 5 Students in Assumption School, Primary Department. (Master’s thesis, Graduate School Srinakharinwirot University).

Theerathanachaikun, K. (2019). Entrepreneurship and New Business Creation. Bangkok: V. Print (1991) Company Limited.

The Secretariat of The Council of Education. (2018a). Educational Management for Entrepreneurship Development. Bangkok: Prik Wan Graphic Company Limited.

The Secretariat of The Council of Education. (2018b). National Education Standards 2018. Nonthaburi: 21 Century Company Limited.

Udomsree, T. (2015). The School Management Model to Enhance The Professional Learning Community in Classroom Action Research. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).

Wongwanid, S. (2015). Research on needs assessment. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-21

ฉบับ

บท

บทความวิจัย