การวิพากษ์วิชาเอาใจคนเพื่อการประยุกต์ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา

การวิพากษ์วิชาเอาใจคนเพื่อการประยุกต์ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้แต่ง

  • Kitpinit Usaho

คำสำคัญ:

วิชาเอาใจคน การประยุกต์ ผู้บริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักธรรมวิชาเอาใจคนเพื่อการประยุกต์ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์กับผู้บริหารสถานศึกษานำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจและนำเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น แรงบันดาลใจได้มาจากการที่ได้ฟังเทปปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ประเด็นที่ได้จากการฟังธรรม ได้แก่ วิชาเอาใจคน หลักการอยู่ที่รู้ใจเขา รู้ใจเรา และอย่าลืมลมหายใจคือการมีสติ ผลการสังเคราะห์พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1) นำเสนอหลักธรรมวิชาเอาใจคน 1.1) การขาดวิชาเอาใจคน อาจจะได้แต่งานเพียงด้านเดียวแต่ไม่ได้ใจคน ขาดกำลังใจส่งผลกระทบกับการสั่งการในครั้งต่อ ๆ ไป จะไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.2) การบริหารขาดวิชาเอาใจคน กอปรกับการใช้คำพูดที่ดูหมิ่นเป็นการทำร้ายจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจจะแก้ไขโดยใช้วิชาเอาใจคน ทำให้งานประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย 1.3) การนำวิชาเอาใจคนมากจนเกินไปโดยขาดสติอาจเกิดผลเสียหาย เกิดการกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญแต่ประการใด 2) นำเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะที่สำคัญเห็นควรนำวิชาเอาใจคนมาประยุกต์ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามแนวทางสายกลางจัดเป็นภาคทฤษฎีและการฝึกสติ มีความระลึกได้อยู่ตลอดเวลา โดยการนึกถึงลมหายใจ ทำให้มีสติ การที่ลดความโลภ ก็ต้องฝึกการสละแบ่งปัน จัดเป็นภาคปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เห็นควรจัดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารก่อนที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beer, et al. (1984). Harvard Model. Retrieved September 21, 2020, from www.researchgate.net

Boxall. (1992). Strategic Human Resource Management: Beginnings of a New Theoretical Sophistication. Retrieved September 21, 2020, from onlinelibrary. wiley.com

David, C. M. (1970). Test for Competency rather than intelligence American Psychologist, 17(7), 57-83.

FM Radio Cassette 89.28 MHz. (2018). Dharma Sawangjai Program. Retrieved November 14, 2018, from FM Radio Cassette 89.28 MHz.

Fombern, et al. (1984). The Michigan Approach the Human Resource Cycle. Retrieved September 21, 2020, from www.researchgate.net

Greed is Goods. (2017). The Ohio State Study November 6, 2017 or Behavioral Theories. Retrieved September 9, 2020, from greedisgood.com>business

Hendry & Pettigrew. (1990). Human Resource Management: An Agenda for the 1990s. Retrieved September 21, 2020, from www.researchgate.net

Maesincee, S. (2016). Model Thailand 4.0, Crystal Thinking. Retrieved August 31, 2019, from http://www.thansettakij.com/content/9309 [in Thai]

Maesincee, S. (2019). Special lecture on the opening ceremony of the power of the new generation 16 September 2019 Muang Thong Thani. [in Thai]

Office of the Education Council. (2017). National Education Plan 2017 to 2036. [in Thai]

Office of the Education Council. (2018). National Education Standards in 2018 Desired Outcomes of Education. [in Thai]

Office of the Civil Service Commission. (2020). Effective team building 2016. Retrieved August 17, 2020, from http://www.OCSC.go.th [in Thai]

Phra Prom Mongkhonyan. (2020). Meditation Teacher Course: Meditation Teacher Volume 1. Willpower Institute. Thammamongkol Temple.

Phrarachprommayan. (2020). Preaching tape on Vipassanayan practice guidelines. Retrieved August 17, 2020, from https://youtu.be/Ic-2_fNnjRw [in Thai]

Spenser, L. M., & Spenser, S. M. (1993). Competency at work: Models for Productive School. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Usaho, K. (2005). Conclusion for the administrators on the characteristics of the police desirable in the public hearing admission division public Education Bureau Royal Thai Police. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-21

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ