ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • Weerachon Thetarat
  • Siwach Sripokangkul
คำสำคัญ: ถอดบทเรียน; ความสำเร็จ; ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 2.เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนำไปสู่ความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา  3.เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และ 4.เพื่อสรุปกรอบการปฏิบัติงานต้นแบบของผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ ในการศึกษาเชิงคุณภาพ  มีการถอดความจากการสัมภาษณ์และรายงานผลด้วยการพรรณนา

            ผลการศึกษาพบว่า 1.การบริหารสถานศึกษาที่ดีผู้บริหารจะต้องประกอบด้วยทักษะการบริหารในหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน หรืออาจเป็นการบูรณาการทักษะการบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งต่อผู้อำนวยการเอง บุคลากรครู และนักเรียน โดยแนวคิดของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อประกอบด้วย การเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการพูดคุย การเลือกสรรบุคคลที่จะเข้ามาเป็นครู ตลอดจนการมีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ในด้านของความสัมพันธ์กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน รวมถึง การออกนโยบายการบริหารเพื่อให้สอดคล้องทั้งกับคณะครู ตัวผู้เรียน และแนวทางการเรียนการสอน 3.มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพให้เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีอาชีพติดตัวไปหากไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและ 4.โดยกรอบการปฏิบัติงานที่พบจากการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีคือ จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ต้องมีทักษะทั้งในการบริหารคนและการบริหารงาน มีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึง ความมีเมตตาต่อผู้ร่วมงาน

 

คำสำคัญ: ถอดบทเรียน; ความสำเร็จ; ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.(2546).พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ..

กระทรวงศึกษาธิการ.(2546) แนวทางจัดการศึกษาระดับก่อนประถมกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.(2558). คู่มือปฏิบัติงานประจำปี 2558. ท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น.

พัชราณี ฟักทองพรรณ. (2553). แนวโน้มคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพจิตร ศรีโนนยาง. (2550). ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2. รายงานการศึกษาอิสระ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา).
ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รังสรรค์ ประเสริฐศรี.(2544). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2551) คู่มือการปฏิบัติงาน.

Translated Thai References

Department of Local Administration.(2015). Working Handbook 2015.KhonKaen: KhonKaen.Department of Local Administration.

Ministry of Education.(2003). Educational Management Guideline for Kindergarten Schools.Bangkok: Kurusapha publication.

Ministry of Education.(2003). National Education Act 1999 (second edition version in 2002) with related ministerial regulations and the Compulsory Education Act 2002.Bangkok: Ro.Por.Sor publication.

Office of the Educaion Council.(2008). Working Handbook. Bangkok: Office of the EducationCouncil publication.

Phakthongphan, P. (2010). Trends on Desirable Characteristics of School Executives in the Women Private Schools.Doctoral Dissertation, Graduate School, Chulalongkorn University.

Prasertsri, R. (2001). Leadersip. Bangkok: Dhanat Publication.

Srinonyang, P. (2007). Educational Officers’ Perspectives on School Executive’s Academic Leadership in Kalasin Educational Service Area No.2.Master’s Thesis, Graduate School, KhonKaenUniversity.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)