การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี

  • Phanwong Pongwongpaisan
คำสำคัญ: การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้; การอำนวยความสะดวก               และให้บริการประชาชน; ธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรีประสบความสำเร็จ 3) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี

             การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม โดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงที่ระดับ 0.89 และมีค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามที่ระดับ 0.94 ประชากร คือ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาใช้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 13 แห่ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 1,112 คน ที่ได้มาจากการคำนวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคาดเคลื่อน 0.03 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตารางและการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ รวม 9 คน แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง

             ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญคือ ธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรีนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วเพื่อประชาชนไม่มากเท่าที่ควร 2) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ ธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรีควรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และ 3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการประสบผลสำเร็จที่สำคัญ คือ การที่ธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรีนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของประชาชนผู้มาใช้บริการของธนาคารที่น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ

คำสำคัญ : การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้; การอำนวยความสะดวก
              และให้บริการประชาชน; ธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2556). หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์
และรายงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2561). การบริหารจัดการยุคดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพ์โฟร์เพซ.

Atkinson, Rowland and Flint, John. (2001). Accessing Hidden and
Hard-to-ReachPopulations: Snowball Research Strategies.
Social Research Update, Department of Sociology, University
of Surrey, United Kingdom.

Drucker, Peter F. (1954). The Practice of Management. New York,
Harper & Row,Publishers.

Yamane, Taro. (2012). Mathematics For Economists: An Elementary Survey. Whitefish, Montana: Literary Licensing, LLC.

เทคโนโลยีเทคโนโลยี หมายถึง (Online), สืบค้น จากhttp://oknation.nationtv.tv/blog.

ประวัติธนาคารออมสิน (Online), สืบค้นจาก https://www.gsb.or.th (20 ธันวาคม 2560)

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสินปี 2559-2563 (Online), สืบค้นจาก https://www.gsb.or.th (20 ธันวาคม 2560)
Translated Thai References

Wiruch Wiruchnipawan. (2013). Principles and Techniques of
Research, Thesis, andReportWriting. Second Edition. Bangkok
: Fourplace Publishing house.

Wiruch Wiruchnipawan. (2013). Digital Era Administration. Bangkok :
FourplacePublishing house.

Yamane, Taro. (2012). Mathematics For Economists: An Elementary Survey. Whitefish, Montana: Literary Licensing, LLC.

Government Savings Bank History (Online), retrieval https://www.gsb.or.th (December 20nd, 2017)
Enterprise plan Government Savings Bank Year 2016-2020 (Online),
retrieval https://www.gsb.or.th (December 20nd, 2017)
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)