การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลในจังหวัดชัยภูมิ

  • พิทักษ์พงศ์ กางการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คำสำคัญ: การกระจายอำนาจ, การเสริมสร้างความเข็มแข็ง, การเมืองภาคประชาชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและประเมินบทบาท  สถานะของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาลักษณะ  รูปแบบ  กระบวนการ  รวมถึงแนวทางในการปรับกระบวนทัศน์ของการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 50 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นำในส่วนของท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 400 คน  โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนเทศบาลตำบล ได้ทำให้เกิดความเข้าใจต่อการเมืองภาคประชาชนของประชาชนดีขึ้นแต่กระบวนการกระจายอำนาจกลับพบว่าโดยภาพรวมของการดำเนินงานต่าง ๆของเทศบาลตำบลในพื้นที่ ไม่ได้นำไปสู่การสร้างความเข็มแข็งของการเมืองภาคประชาชน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล ควบคุมนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้องปรับกระบวนทัศน์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมให้เกิดการกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน  3)การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเทศบาลตำบลต้องปรับปรุงบทบาทของตนเองด้วยการพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

จังหวัดชัยภูมิ. (2561). ข้อมูลด้านการปกครอง การบริหารและประชากร. (ออนไลน์)
สืบค้นจากhttp://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about2.1.php เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2562.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2544). 100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440 – 2540.กรุงเทพฯ: คบไฟ.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2551). ทฤษฎีและแนวคิด :การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาคแรก) .กรุงเทพฯ: คบไฟ.
ประชาไท. (2561). นักวิชาการธรรมศาสตร์หวั่นท้องถิ่น 8 พันแห่งสะดุด เร่งปลุก
กระจายอำนาจ ลดรัฐรวมศูนย์. (ออนไลน์) สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2018/12/80088 เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2562.
วิศาล ศรีมหาวโร. (2556). สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. (2540, 11 ตุลาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก. หน้า 1-99.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560, 6 เมษายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. หน้า 1-90.
วสันต์ เหลืองประภัสร์. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางปกครอง การกำกับ
ดูแล และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: แนวคิด ประเด็นปัญหา และข้อพิจารณาบางประการ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 13 (17). 87-123.
Translation Thai References
Chaiyaphum Province. (2018). Government, Administration and Population Data. (online) Retrieved on http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about2.1.php (Accessed when 20 June 2019).
Charoenmueng, T. (2001). 100 Years on Thai Local Government (B.E.2440-2540). Bangkok: Kobfai.
Charoenmueng, T. (2007). Theories and Concepts: Local Government and Local Management (first part). Bangkok: Kobfai.
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540. (1997). Government Gazette.
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560. (2017). Government Gazette.
Luengprspat W. (2005). Relationships among administrative bodies, regulation and autonomous of local government: Concepts, Problems and Considerations. Journal of humanities and social sciences Burapha University, 13 (17). 87-123.
Prachathai. (2018). Thammasart Academic worry about 8,000 local administrations were break, accelerating to decentalization and reducing to state center. (online) Retrieved on https://prachatai.com/journal/2018/12/80088 (Accessed when 20 June 2019).
เผยแพร่แล้ว
2020-12-27
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)