ความขัดแย้งและการสร้างความร่วมมือในการจัดการ ที่ดินสาธารณประโยชน์: กรณีศึกษา โคกหนองสิม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

  • พชรพล หาญเมือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วนิดา พรมหล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำสำคัญ: ที่ดินสาธารณประโยชน์, โคกหนองสิม, การจัดการที่ดิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้ง สถานการณ์ความร่วมมือและบทบาทของแต่ละกลุ่มบุคคลในการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองสิม และหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองสิมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการวิจัยเชิงเอกสาร ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 17 คน ด้วยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาความขัดแย้งในการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองสิมประกอบด้วย ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาการขาดความชัดเจนของสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาการไม่ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายในการจัดการการใช้ที่ดิน และปัญหาการได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกันในด้านการใช้ที่ดิน ขณะที่สถานการณ์ความร่วมมือและบทบาทของแต่ละกลุ่มบุคคลในการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองสิม พบว่าสถานการณ์ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ใน2 ลักษณะคือ เกิดจากการที่ชาวบ้านร่วมมือกันเอง และเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกโดยแต่ละกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีบทบาทที่ชัดเจนเป็นของตนทั้งนี้ การวิจัยพบแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองสิมว่าการหันหน้ามาพูดคุยกันและมีการเสนอให้มีคนกลางเข้ามาช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่ ขณะเดียวกันหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีกระบวนการในการเยียวยาในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว อีกทั้งการให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และกฎหมายอื่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เขมจิรา มีสุวรรณ และคณะ. (2560). ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งสิทธิการครอบครองที่ดิน กรณีศึกษาชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. สถาบันพระปกเกล้า.
ธวัชชัย อินทร์พรม. (2557). รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
ที่สาธารณประโยชน์ แปลงโคกสนามบะแปน ตำบลกุดกว้าง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญชัย สมใจ. (2548). การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์: ศึกษากรณีที่สงวนเลี้ยงสัตว์กมลา หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเกต (ปัญหาพิเศษ). มหาวิทยาลัยบูรพา.
พลอยนภัส ราชนุวงษ์. (2557). วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญห
าการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479. (2497, 30พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 71 ตอนที่ 78 ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน. (2559). ศาลร้อยเอ็ดสั่งรวมคดีกล่าวหาชาวบ้านรุกที่สาธารณะโคกหนองสิม ชี้เป็นคดีกรรมสิทธิ์. สืบค้นจากhttps://www.citizenthaipbs.net/node/11202, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2561.
สุจารีย์ วิชัยดิษฐ. (2560). การจัดการความขัดแย้งในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Translated Thai References
Boonchai Somchai. (2005). A Study of Solutions to Solve the Problem of Public Utilization: A Case Study of the Animal Reserves of Kamala, Village No. 3, Kamala Sub-district, Kathu District, PhuKet Province. Special problem, Burapha University
Isan Land Reform News Agency. (2016). Roi Et Court ordered a collection of cases accusing villagers of entering the Khok Nong Sim public place. Point as a proprietary case. (Online), Retrieved on https://www.citizenthaipbs.net/node/
11202(Accessed when21 October 2018)
Khemjira Meesuwan et. al. (2017). Conflict and Conflict Management Land tenure rights A case study of Khun Ying Somjeen Temple Community Khlong Luang District, Pathumthani. King Prajadhipok's Institute.
Ploynaphat Rachanuwong. (2014). Ways of community involvement in solving problems of public interest. Tha Nang Na Subdistrict, Waeng Noi District, KhonKaen Province. Thesis Master of Public Administration, KhonKaen University.
Sujaree Wichaidit. (2017). Conflict Management in the Utilisation of
Nongplap Public Grazing Land, Prutai, Bantakhun, Surattani. Thesis Master of Public Administration, KhonKaen University.
Thailand Land Code B.E.2497. (1954).Government Gazette.
(Vol. 71, No.78).
ThawatchaiInprom. (2014). Model of Public Participation in
Arrangement of Public Interest KhokSanam Ba Phaen plot, Kut Kao Subdistrict, Nong Ruea District KhonKaen Province. Thesis Master of Public Administration, KhonKaen University.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)