กระบวนการนำนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  • ประสงค์สิทธิ์ ราชชมภู คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: นโยบายการศึกษา, สะเต็มศึกษา, การนำนโยบายไปปฏิบัติ

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติและปัญหาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และการเข้าสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรณีศึกษา แล้วทำการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาความสอดคล้องของข้อมูลต่างๆ ระหว่างระดับบุคคลและพื้นที่ที่ใช้ศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษาด้วยวิธีการแบบสามเส้า จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลได้นำนโยบายสะเต็มศึกษามาไปปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่ไม่การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนการสอนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัญหาในกระบวนการนำนโยบาย สะเต็มศึกษาไปปฏิบัติได้แก่ 1) ข้อจำกัดการฝึกอบรมครู 2) ระยะเวลาการฝึกอบรมพัฒนาครูสั้นเกินไป 3) กิจกรรมส่งเสริมสะเต็มศึกษาเข้าถึงได้น้อย 4) งบประมาณไม่เพียงพอ 5) กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่องชัดเจนโดยเฉพาะหลักสูตรสะเต็มศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสารสนเทศ. (2557). รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุก เพื่อ
พัฒนาเยาวชนและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
วรเดช จันทรศร. (2559). ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.
กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.

Translated Thai References
Chandhrarason, W. (2016). Theory of Public Policy Implementation.
Bangkok: Phrik Wahn Graphic.
The National Legislative Assembly, Commission of Mass Communication,
Science, technology and information. (2014). STEM Education Policy Proposal Review Report, Proactive Policy to develop youth and manpower in Science Technology Engineering and Mathematics. Bangkok: The National Legislative Assembly.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)