ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้แต่ง

  • พรชัย สุนทรพันธุ์ ศาสตราจารย์, คณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • สุเมธ จานประดับ รองศาสตราจารย์, อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ณชัชชญา ทองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โทมัส อไคนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำสำคัญ:

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), สัญญาประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 1) ลักษณะของสัญญาประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   2) การแบ่งประเภทของสัญญาประกันภัยตามมาตรา 861 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการแบ่งประเภทของสัญญาประกันภัยตามกฎหมายของประเทศ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม และ 3) เสนอแนะแนวทางให้ คปภ. เพื่อการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยในการเสนอขายและทำสัญญาประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับประชาชนที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยเป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ คำพิพากษาศาลฎีกา การตีความสัญญาประกันภัย และสืบค้นจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่าประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทั้งสัญญาประกันวินาศภัย และสัญญาประกันชีวิตอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  อนุมัติให้ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตเสนอขายและทำสัญญาประกันนี้กับประชาชนถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยให้แยกการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามการแบ่งประเภทของสัญญาประกันภัยตามมาตรา 861 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้เขียนเสนอแนะให้แยกความคุ้มครองในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันชีวิตของประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้อยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน และในฐานะที่ คปภ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรออกประกาศของนายทะเบียนในการกำหนดแนวทางให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยเสนอขายและทำสัญญาได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยการสูญเสียรายได้ตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตเสนอขายและทำสัญญาได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการสูญเสียรายได้ และการเสียชีวิตในเงินจำนวนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์. (24 กรกฏาคม 2541). หนังสือที่ พณ.0503/ว.2524 เรื่องการตีความสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).
กระทรวงสาธารณสุข งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ. (2564).
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง. สืบค้นจาก http//:ddcoph.go.th/uploads/files2021082002520174/. สืบค้นวันที่ 6 กันยายน 2564.
โรงพยาบาลศิริน. (2564). รวมคำศัพย์น่ารู้สู้ COVID. สืบค้นจาก http://www. serenehospitalthailand.com/blog/รวมคำศัพท์น่ารู้-สู้-covid-19.สืบค้นวันที่ 6 กันยายน 2564.
สมาคมประกันวินาศภัย.(2564). ประกันสุขภาพ ไวรัสโคโรนา COVID-19 เราพร้อมรับมือแค่ไหน. สืบค้นจาก https://www.tgia.org/insurance/ health. สืบค้นวันที่ 15 กันยายน 2564.
สุนีย์ ทองจันทร์. (2547). สถานะทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล. หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
MGR online. (2564). ไม่จ่าย - ไม่จบมหากาพย์ประกันโควิด. สืบค้นจาก https:// mgronline.com/daily/detail/9640000092521. สืบค้นวันที่ 26 ตุลาคม 2564.
Thai PBS. (2564). สินมั่นคงยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ พร้อมคืนเบี้ยประกันภัย. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/. สืบค้นวันที่ 15 กันยายน 2564.
Thai Re Knowledge Center. (2563). รอบรู้ประกันภัย COVID-19 โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Emerging Risk ของธุรกิจประกันภัย. วารสารประกันภัย. 34, (145), 10. สืบค้นจาก https://service.tgia.org/E-book/Insurance Journal145/mobile/ index.html. สืบค้นวันที่ 9 กันยายน 2564.

Translated Thai Referances
Department of Insurance, Ministry of. (July 24, 1998). Letter Number Por Nor. 0503/Wor.2524 titled “The Interpretation of the Personal Accident and Health Insurance.” (Unpublished paper).
Japanese Law Translation. (2008). Insurance Act No. 56 of June 6, 2008. from http://www. Japaneselaw translation.go.jp/law/ detail/?id=2775&vm=02&re=02. Retrieved September 18, 2021.
Lambert-Faivre., Y. (2001). Droit des assurances. 11e ed. Paris:DALLOZ.
MGR online. (2021). No Payment – No Ending: A Covid Insurance Epic. from https:// mgronline.com/daily/detail/9640000092521. Retrieved October 26, 2021.
Ministry of Public Health, New Infectious Disease Sector, Infectious Disease Academic Development Group. (2021).Coronavirus 2019 (COVID-19) Situation: Public Health Measures and Problems of Disease Control for Travelers. from https://ddc. moph.go.th/uploads/files/201742021 0820025 238.pdf. Retrieved September 6, 2021.
Serene Hospital. (2021). Interesting Vocabulary to Fight Off COVID. from http://www. serenehospitalthailand.com/blog/รวมคำศัพท์น่ารู้-สู้-covid-19. Retrieved September 6, 2021.
Singapore Statutes Plus Online.(2002). INSURANCE ACT, CHAPTER 142 (Original Enactment: Act 46 of 1966) REVISED EDITION 2002 (31st December 2002). from http://estateplanning.com. sg/wp-content/uploads/2016/09/Insurance-ActStatutes.pdf. Retrieved September 20, 2021.
Sunee Thongjan. (2004). A legal status of personal accident insurance contract. A theis of Master of Law Program, Graduate School of Law, Assumption University.
Thai General Insurance Association (2021). Are we well prepared for Corona virus (Covid-19) insurance? from https:// www.tgia.org/ insurance/ health. Retrieved September 15,2021.
Thai PBS. (2021). Syn Mun Kong Cancels COVID 2 in 1 Insurance and Ready to Return Premium. from https://news.thaipbs.or.th/. Retrieved September 15, 2021.
Thai Re Knowledge Center. (2020). Well Versed in Insurance, COVID-19, The Novel Coronavirus, Emerging Risk of Insurance Business. The Insurance Journal. 34, (145), 10.from https://service.tgia.org/E-book/Insurance Journal145/mobile/ index.html. Retrieved September 9,2021.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)