ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2022-02-11

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)