ความคิด ความหวัง และความต่อเนื่องของการสถาปนา การปกครองท้องถิ่นไทยทศวรรษ 2470

ผู้แต่ง

  • ศราวุฒิ วิสาพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

การปกครองท้องถิ่น, ความคิดทางการเมือง, ความหวัง, เทศบาล

บทคัดย่อ

บทความศึกษาแนวความคิดทางการเมืองเรื่องการปกครองท้องถิ่นช่วงทศวรรษ 2470 ผ่านมโนทัศน์ความหวังซึ่งพบว่าแนวความคิดการจัดตั้งเทศบาลมีจุดร่วมกันอันเปรียบเสมือนความปรารถนาของสังคม ซึ่งรัฐสยามได้ริเริ่มโครงการในช่วงปลายทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา แม้จะไม่บรรลุผลในยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นพลังความหวังหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดตั้งเทศบาลขึ้นมาได้สำเร็จในสมัยรัฐชาติช่วงปลายทศวรรษ 2470 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับเทศบาลในช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีความต่อเนื่องกันอยู่มาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กองประมวลสถิติพยากรณ์. (2487). สถิติพยากรณ์รายปีประเทศไทย บรรพที่ 21 พ.ศ. 2482 – 2487.

พระนคร: กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

ณัฐพล ใจจริง, และศรัญญู เทพสงเคราะห์. (2558). พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนว

พระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

ณัฐพล ใจจริง. (2562). “หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ กับการเทศบาลของไทย”. วารสารสถาบัน

พระปกเกล้า. 17 (3): 79-113.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2550). 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540. พิมพ์ครั้งที่ 6.

กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2547). สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน

ลำดับที่ 1 เรื่องการกระจายอำนาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น. นนทบุรี: สถาบัน

พระปกเกล้า.

________. (2553). การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับแก้ไขและปรับปรุงครั้งที่ 3).

กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน.

________. (2557). “80 ปี แห่งการปฏิวัติสยาม” จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา.

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. (2562). พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535 – 2561. กรุงเทพฯ:

สถาบันพระปกเกล้า.

สนธิ เตชานันท์. (รวบรวม). (2545). แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย”

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.

สภาผู้แทนราษฎร. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (3 สิงหาคม 2476). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (24 สิงหาคม 2476). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 29 สมัยสามัญ สมัยที่สอง (21 มีนาคม 2476). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 36 สมัยสามัญ สมัยที่สอง (31 มีนาคม 2476). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สภาผู้แทนราษฎร. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (12 กันยายน 2477). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 สมัยสามัญ สมัยที่สอง (28 มีนาคม 2477). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (20 กุมภาพันธ์ 2478). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (29 กุมภาพันธ์ 2478). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

________. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (29 มีนาคม 2479). กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สมบัติ จันทรวงศ์, และชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2523). ความคิดทางการเมืองและ สังคมไทย. กรุงเทพฯ:

บรรณกิจ.

สุวัสดี โภชน์พันธุ์. (2543). เทศบาลและผลกระทบต่ออำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2476-2500. วิทยานิพนธ์

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หจช. (ม.ป.ป.). สบ. 2.42 317 [ร.7] .“ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พระพุทธศักราช 2473 (พ.ศ. 2473)”.

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2538). การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 – พ.ศ.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ

Kullada Kesboonchoo Mead. (2004). The Rise and decline of Thai absolutism. London; New

York: Routledge Curzon.

Leo Strauss. (1988). What is Political Philosophy? And Other Studies. Chicago:

University of Chicago Press.

Patrick J. Deneen. (1999). “The Politics of Hope and Optimism: Rorty, Havel, and the

Democratic Faith of John Dewey”. Social Research, 66 (2), pp. 577-609.

Richard Rorty. (1999). Philosophy and Social Hope. New York: Penguin Books.

Translated Thai References

Central Service of Statistics. (1944). Statistical Year Book Thailand. No.21 B.E. 2482

(1939-40) to 2487 (1944). Bangkok: The Council of Ministers. (in Thai).

Chaiching, N. (2016). “State of Knowledge on The Origin of Thai Local Government: The Local Government under the Royal Initiative of King Prajadhipok”. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University. 8(1): 166-180. (in Thai).

________. (2019). “Prince Sakolworanakorn Worawan and Thai Municipality” King

Prajadhipok's Institute Journal. 17(3): 79- 113. (in Thai).

Chaiching, N. and Thepsongkraow, S. (2015). The Local Government under the Royal

Initiative of King Prajadhipok. Bangkok: King Prajadhipok's Institute. (in Thai).

Chantornvong, S. and Samudavanija, C. (1980). Thai Political and Social Thoughts. Bangkok: Bankij. (in Thai).

Chardchawarn, S. (2019). Dynamics of Decentralization in Thailand, 1992 - 2018. Bangkok: King Prajadhipok's Institute. (in Thai).

Charoenmuang, T. (2007). 100 Years of Local Government in Thailand, 1897-1997. Bangkok: Kobfai Publishing Project. (in Thai).

House of Representatives. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (3 August 1933). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (24 August 1933). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (21 March 1934). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (31 March 1934). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (12 September 1934). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (28 March 1935). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (20 February 1936). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (29 February 1936). (in Thai).

________. (n.d.). Minutes of the proceedings in the House of Representatives. (29 March 1937). (in Thai).

Mektrairat, N. (2004). Encyclopedia of Thai Local Government. Section 1 Basic Concepts.

No. 1 Decentralization and Local self-government. Nonthaburi: King Prajadhipok's Institute. (in Thai).

________. (2010). Siam Revolution in 1932. 5th edition. Nonthaburi: Same Sky Books. (in Thai).

________. (2014). “80 Years of Siamese Revolution” From 100 Years of Raw Sor 130 to

Years of Democracy. Bangkok: Institute of Public Policy Studies. (in Thai).

N.A. So Bor. 2.42 317 [R.7]. Municipal (draft) Act B.E.2473 (1930). (in Thai).

Photpun, S. (2000). Minicipality and Its Impact on Local Power, 1933-1957. M.A. Thesis Department of history, Chulalongkorn University. (in Thai).

Sattayanurak, A. (1995). The Changes of Thai Elite Worldview Since Rama 4 to 1932

A.D. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai).

Tejanant, S. (2002). Political Development Plan and the road to Democracy. 4th edition.

Nonthaburi: King Prajadhipok's Institute. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-11

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ (Review Articles)