การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ผู้แต่ง

  • วิลาสินี ชูทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

การตัดสินใจเข้าศึกษา; รัฐประศาสนศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่นักศึกษาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด รวมจำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุ่ม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้แก่ 1.ค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทมีราคาที่ยอมรับได้และไม่สูงจนเกินไป ที่ค่าเฉลี่ย 4.92 รองลงมา คือ 2.การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทมีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมต่อบรรยากาศการเรียนการสอน ที่ค่าเฉลี่ย 4.77 และ3.การเป็นสาบันที่ครอบครัวสนับสนุนให้เลือกศึกษาต่อ ที่ค่าเฉลี่ย 4.58  ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

เกษราภรณ์ คลังแสง.(2561).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.วารสารการเมืองการปกครอง.; 8(1)เดือนมกราคม – เมษายน 2561,1-21

ธนกฤต ยืนยงเดชา. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. รายงานรายวิชาวิจัยปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญชม ศรีสะอาด.(2553).การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 8.กรุงเทพฯ.สุวีรียาสาส์น.

มนัส สุวรรณ.(2553).ธรรมชาติของการตัดสินใจ.(ออนไลน์).สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 จาก https://www.rmuti.ac.th.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท.(2563).รายงานประจำปี 2563. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://chainat.chandra.ac.th/index.php/.

เมธาวี สุขปาน.(2556).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี.วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

ศศิวิมล แสนเมือง.(2554).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.(ออนไลน์).สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 จาก https://www.rmuti.ac.th.

เอกสิทธิ์ สนามทอง.(2562).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:แนวทางพัฒนาสู่ความสำเร็จขององค์การ.วารสารเกษมบัณฑิต.,20(1),64-77.

ภาษาอังกฤษ

Oppenheim.(1979).Factors influencing decision making.Retrived March 31,2019. From:http://www.human.cmu.ac.th.

Schiffman&Kanuk.(1994).The decision-making process is.Retrived March 1,2019. From:http://www.novabizz.com.

Translated Thai References

Boonchom Srisaard.(2010). Basic research methodology. 8th ed.Bangkok;Suweeriyasan.

Chandrakasem Rajabhat University Chainat.(2020). Annual report 2020. Retrieved February 22, 2020, from https://chainat.chandra.ac.th/index.php/.

Ekkasit Sanamthong.(2019).Human resource development: Approaches to organization success. Kasem Bundit Journal.,20(1),64-77.

Katesaraporn Klungsaeng.(2018). Factors Influencing Freshmen to enroll for the Political Science Program, College of Politics and Governance, Mahasarakham University. Journal of Politics and Governance.; 8(1)January – April 2018,1-21

Manat Suwan.(2553). Nature of decision.(online). Retrieved March 1, 22020, from https://www.rmuti.ac.th.

Mathawee Sukpan.(2013).Factors affecting the decision to study for high vocational certificate :A case study of Thonburi Commercial Collage. Master's Thesis in Economics Business;Dhurakit Pundit University.

Oppenheim.(1979).Factors influencing decision making.Retrived March 31,2019. From:http://www.human.cmu.ac.th.

Sasiwimon Saenmueang.(2011).Factors affecting intention to choose Suranaree University of Technology of the student with high academic performance in lower-northeastern Regions .(online). ). Retrieved March 1, 22020, from https://www.rmuti.ac.th.

Schiffman&Kanuk.(1994).The decision-making process is.Retrived March 1,2019. From:http://www.novabizz.com.

Thanakrit Yuenyongdecha. (2011). Factors that influence the choice to study in higher education institutions of private high school students in Muang District, Chiang Mai Province. Current Economic Problem Research Course Report. Chiang Mai University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)