ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงบประมาณ

ผู้แต่ง

  • วรวุฒิ ชาวงศ์ศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภิรดา ชัยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, สำนักงบประมาณ

บทคัดย่อ

   

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ (2) เพื่อวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ และ (3) เพื่อวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการสำนักงบประมาณ จำนวน 271 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในอาชีพ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ด้านลักษณะงาน และด้านโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งข้าราชการสำนักงบประมาณมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นในการเสนอแนะ คือ (1) ควรมีการจัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ข้าราชการสำนักงบประมาณมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกัน (2) ควรมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (3) ควรพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษจากการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้มีเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และควรสนับสนุนการจัดพื้นที่ Co-Working space ให้กับบุคลากรในสำนักงบประมาณ และจัดโซนต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อรองรับต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และ (4) คณะผู้บริหารควรจัดทำนโยบายการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณ โดยการเปิดโอกาสให้ข้าราชการสำนักงบประมาณมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

ณัฐกฤตา อุ่มสาพล. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษา

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. สารนิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นลพรรณ บุญฤทธิ์. 2558. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภาคิน วัดเขียว. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุปราณี พูนณรงค์. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สำนักงบประมาณ. 2564. รายงานประจำปี 2563 สำนักงบประมาณ. กรุงเทพฯ: สำนักงบประมาณ.

สำนักงบประมาณ. 2564. หนังสือเวียน สำนักงบประมาณ (Online).

http://doccir.bb.go.th, 2 ตุลาคม 2564.

อรสุดา ดุสิตรัตนกุล. 2557. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง. สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อภิชัย จตุพรวาที. 2557. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ

Forehand, Garlie A, and Von Haller, Gilemer. 1964. “Environmental variation in Studies of

Organization Behavior.” Psychological Bulletin 62 (6): 361-382.

Herzberg, F. et al. 1959. The Motivation to work. New York: John

Wiley and Sons.

Peterson, E., and Plowman, G. E. 1953. Business organization and management. 3rd ed.

Illinois: Irwin.

Yamane, Taro. 1976. Statistics: An introductory analysis. 2nd ed. New York: Harper and Row.

Translated Thai References

Apichai Jatupornvatee. 2014. Factors Influencing Working Efficiency Of Probation

Volunteers in Nakhonsawan Province. Master of Arts Thesis Major Public

Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Budget Bureau. 2021. Annual Report 2020. Bangkok: Budget Bureau.

Budget Bureau. 2021. Budget Bureau Circular Letter. (Online).

http://doccir.bb.go.th, 2nd October 2021.

Natkitta Oumsapol. 2019. Factors Affecting the Performance Efficiency of Military officer : A

Case Study of Defence Science and Technology Department of Office of the

Permanent Secretary for Defence. Master of Public Administration Independent Study

Major Public Administration, Ramkhamhaeng University.

Nuanphan Bunyari. 2015. Factors Affecting Work Efficiency Of Employees Of Chonburi

Provincial Administration Organization. Master of Business Administration Program

Independent Study Major Public Management, Burapha University.

Ornsuda Dusitratanakul. 2014. Factors Affecting to Working Effectiveness of the Office of the

Permanent Secretary under Ministry of Agriculture and Cooperatives: A Case study

of the personnel in the central administration. Master of Arts Independent Study

Major Social Development Administration, National Institute of Development

Administration.

Pakin WatKhiao. 2020. The factors Affecting to the Performance Affected of the

Personnel in office of the Public Debt Management Office (PDMO), Ministry of

Finance. Master of Public Administration and Business Administration Program

Independent Study Major Public Administration and Business Administration Program,

Ramkhamhaeng University.

Supranee Poonnarong. 2019. Factors Effecting the Performance Efficiency

personnelOffice of Private Education Commission. Master of Public Administration

Independent Study Major Public Administration, Ramkhamhaeng University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)