ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการปรับตัวของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาชุมชนบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • สุพรรษา จันทะจันทร์ศร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • พรอำไพ สุวรรณเพชร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • วันชนะ บุตมะ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • สิรินดา กมลเขต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, การปรับตัว, การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประชาชนชุมชนบ้านโพน 2. เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวกับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ (New Normal Behavior) ของประชาชนชุมชนบ้านโพน และ 3. เพื่อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนชุมชนบ้านโพน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสำรวจจากประชากรในชุมชนบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 3,845 คน กลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือผู้นำชุมชน 5 คน ตัวแทนประชากร 10 ครัวเรือน เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลข้อมูลโดยการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94  ผลกระทบด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.15 ด้านการปรับตัวกับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต เข้าใจถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันในทุกช่องทาง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). สืบค้น

จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

กรมควบคุมโรค. (2563). ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ไวรัสโคโรนาในประเทศไทย. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา. (2563). หมอชี้โควิดส่งผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตแบบใหม่ ด้าน

สังคม. สืบค้นจาก https://www.dailynews co.th/politics/7711/politics/771154.

ณัฏฐวรรณ คำแสน. (2564). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโค

วิด-19 ของประชาชน ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ : สถาบันพระบรมราชชนก.

พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการประกอบ อาชีพ บริการจัดส่งอาหาร: มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน.

พัชรี โพธิหัง. (2550). ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่ส่งผลต่อชุมชนตำบล

ดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาการ

บริหารทั่วไป, วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สัญญา เคนาภูมิ, (2555). เทคนิคการบริหารและภาวะผู้นำ. มหาสารคาม : คลังนานาวิทยา.

สำนักข่าวอิสรา. (2563). ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews- scoop/87713repoer03-13. html.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สืบค้นจาก http://ittdashboard.nso.go.th/covid19s

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ , (2564). สถาณการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์.

สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2564 จาก http://kalasin.moph.go.th/

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลโพน, (2564). สืบค้นจาก http://www.poncity.go.th/

สิรโรจน์ สกุลณะมรรคา. (2557). การปรับตัวของพนักงานต่างชาติต่อบริบทการทำงานแบบไทย

กรณีศึกษาพนักงานต่างชาติที่ทำงานในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเซียแปซิฟิก-วิศวกรรมการผลิต จำกัด.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเนชั่น.

สุพัตรา รุ่งรัตน์,ซูลฟีกอร์ มาโซ,ยุทธนา กาเด็ม, 2563. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์

โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา. คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา.

ภาษาอังกฤษ

Johns Hopkins CSSE. (2020). Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for

Systems Science and Engineering ( CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).

RetrievedMay30,2020,fromhttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboa rd/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Taro Yamane (1973 ). Statistics: An Introductory Analysis.3rdEd.New York.Harper and Row Publications.

Translated Thai References

Deeod, P. (2020). The impact spread of the Coronavirus 2019 (COVID – 19) On

Occupation Of A Food Delivery Service. Mahamakut Buddhist University Isan

Campus, Thailand

Department of Disease Control, Ministry of Public Health (Thailand). (2020).

Coronavirus disease 2019 (COVID-19). https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

Department of Disease Control. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

Isranews Agency. (2020). The Economic Impact of the coronavirus virus COVID-19 Situation.

Kalasin Provincial Health Centre. (2021). The situation of the epidemic of Covid 2019 in Kalasin

Province. http://kalasin.moph.go.th/ Municipality Local Registration Office Phon.

(2021). http://www.poncity.go.th/

Kenaphoom.S (2013). Management Techniques and Leadership. Faculty of Political

Science and Public Administration, Rajabhat Mahasarakham University.

Khumsaen.N. (2021). Knowledge, Attitudes, and Preventive Behaviors of COVID-19

among People Living in Amphoe U-thong, Suphanburi Province. Boromarajonani

College of Nursing, Suphanburi, Faculty of Nursing, Praboromarajchanok Institute.

National Statistical Office. . (2020). The survey on the impact of the Coronavirus COVID-

situation. http://ittdashboard.nso.go.th/covid19s

Phothihang. P. (2007). The opinion on the impact on Amata Nakorn Industrial Estate

affecting Don Hua Lo sub-district community Muang District, Chonburi Province.

Special Topics in Public Administration. Master of Public Administration. General

Administration Program. Burapha University.

Sakulunamunka, S. (2015). Expatriate Adaptation in th Thai Working Context: A Case

Study of Expatriates in Toyota Motor Asia Pacific Engineering& Manufacturing Co.,Ltd.

Master of Business Administration. Nation University.

Senate Advisor, Committee on Public Health Group. (2020). Doctors point out how COVID

affects towards a new normal lifestyles in society. https://www.dailynews

co.th/politics/7711/politics/771154.

Rungrut, S. Maso, S. and Kadem,Y. (2020). Impacts of Economic and Social Matters from the

COVID-19 Pandemic among the People in Yala City Municipality. Humanities and Social

Sciences. University Yala Rajabhat.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)