บทปริทัศน์หนังสือ: ทุนทางสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง

  • นพพล อัคฮาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ทุนทางสังคม, การพัฒนาท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทปริทัศน์หนังสือ: ทุนทางสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pisani, E., Franceschetti, G., Secco, L. and Christoforou, A. (2015). Social Capital and Local development : From Theory to Empirics. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>