การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์, สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ:

การประเมินโครงการ; คุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี: แนวทางเบญจวิถี; โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต (ความสำเร็จเรื่องการเทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้เกียรติ) และด้านผลกระทบ ผ่าน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) บุคลิกดีมีมาด    2) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา 3) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4) กิจกรรมศาสนกิจนำสุขทุกสัปดาห์     5) กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า 1. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด.

ทองพูล ภูสิม ศักดิ์พงศ์ หอมหวน และสมบัติ ฤทธิเดช. (2553). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรณีศึกษา โรงเรียนแกดําวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ว.มรม. 5(1),175-186.

นพดล เด่นดวง. (2558). การประเมินโครงการตามแนวทางเบญจวิถีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ

เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม). นครปฐม.

ปรัชญา ปรีชม. (2555). การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่าง

พอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1.

ปรีชา กระแสร์. (2555). รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนเกาะ

จันทร์พิทยาคาร.

รชฏ กันทะรัญ. (2554). การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ปีการศึกษา 25554 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5.

ศักดา ใจตรง. (2555). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5.สืบค้นจาก http://www.secondary5.go.th/. สืบค้นวันที่ 12

กรกฎาคม 2561.

สมพงษ์ หงษา. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้

วัฒนธรรมลูกแก้วเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์.

สุรปรีชา ลาภบุญเรือง. (2558). ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนท่าคันโท

วิทยาคารโดยใช้ เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

จังหวัดกาฬสินธุ์.

อาภาพร เหล็กกล้า. (2553). การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ

รับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร.

ภาษาอังกฤษ

Alkin, M.C.(1969). Evaluation Theory Development, Education Comment, 1969, 2- 7.

Best, J.W. (1997). Research in Education. Englewood Cliffs N.J. : Prentice – Hall.

Buteau, G.E. (1998). Discourse of Moral lssues In a Third Grade Classroom (Elementtary

Schools, Public Education, Ethics). Boston: UMI.

Cronbach, L, J. (1990). Course Improvement Through Evaluation. Teachers College

Record. 64,672-683.

Dennis, M.L.(1981). “Teachers’ Pupil Control Ideology Pupil Control Behavior and Student

Discipline.” Dissertation abstracts International. 41 (May 1981) : 4563-A.

Lanier , M. (1993). Learning theories for teachers (4thed). New York:

Harper & Row.

Lewis, E. (1982) Blond’s encyclopedia of education. London: Blood education.

Stufflebeam, D.L ed.al. (1971). Educational Evaluation and Decision Making. Itasca, III:

Peacock.

Translated Thai References

Ministry of Education. (2008). Basic Education Core Curriculum B.E.2551 (A.D.2008).

Bangkok : Agricultural cooperative community of Thailand.

Thongpool Phumsin, Sukpong Homhuan and Sobat Litidech. (2010). The development of

moral and eight desirable characteristics according to Basic Education Core

Curriculum B.E.2551 (A.D.2008). A case study of Kaedum school, under

Mahasarakarm primary educational service area Office 1. Mahasalakarm Rajabhat

University Journal, 5(1),175-186.

Nophadon Dendong. (2015). The project evaluation on the way of Benjawithee (5 good

practices) to support the leadership of students of Kanchanapisekwittayalai

Nakornpratomschool. Nakornpratom Province.

Pratchaya Preechom. (2012). Strategic Management in the development of Desirable

characteristics on self sufficiency economy of Wattagosung School students,

Dontom district, Nakornpratom. Under Nakornpratom Educational service

Area office 1.

Preecha Krasae. (2012). A report of the project evaluation on moral and Ethics

supporting of Korjanpittayakarn school students.

Ratchta Kantaran. (2011). The synthesis of the result on the implementation Of

improving students to have desirable characteristics, Academic year 2011,

schools under Chaingmai primary educational service area office 5.

Sukda Jaitong. (2008). A report of the project evaluation on moral and Ethics supporting

of Kai Bangrajan wittayakon school students, Kai Bangrajan district, Singburee

province. Under Singburee condary educational Service Area Office. from

http://www.secondary5.go.th/. Retrieved on July 12, 2018.

Somphong Hongsa. (2011). A model development on students care Management by

using Look Kae cultural model to improve students’ Quality of Bangkae

Prachasun school. (Copied doccument)

Surapreecha Larboonruang. (2015). A report of the project evaluation on moral

supporting of Takuntowittayakarn school students by using village, temple

and school network. Under the Secondary Educational Service Area Office

Arpaporn Lekgla. (2010). The development of implementation onsupporting Of

desirable characteristics in term of responsibility of Somdej Prayanasang Vorn

school students, Komkuenkaew district, Yasothon province.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)