ความคาดหวังของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้แต่ง

  • วิสุทธิณี ธานีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คำสำคัญ:

ความคาดหวัง, นักศึกษา, รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัย, โควิด-19

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน สำหรับประเด็นความคาดหวัง ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา 5) ด้านบริการนักศึกษา 6) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน      7) ด้านกิจกรรมนักศึกษา 8) ด้านการจัดการสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.46, S.D.= .451)  โดยความคาดหวังด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ด้านสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา ด้านบริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามลำดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  นักศึกษาที่มีภูมิลำเนา จำนวนพี่น้อง ลำดับที่ของการเป็นบุตร อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาของบิดา และสถานภาพสมรสของบิดามารดาต่างกันมีคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มีเพศ และระดับการศึกษาของมารดาที่ต่างกัน              มีคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2564). สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ปี 2564. สืบค้น

จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=630

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2564). ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security).

สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th.

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

(2560). Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. สืบค้นจาก

https://www.nstda.or.th.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 ประจำปี 2564. สืบค้นจาก

https://www.bot.or.th/covid19.

พวงพยอม ชิดทองและปวีณา โฆสิโต. (2560). บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย. วารสารพิฆเนศวร์สาร. 13(1): 1-11.

มนทกานติ์ รอดคล้าย. (2561). อิทธิพลของความรักความเข้าใจในครอบครัวต่อคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ

เยาวชนไทย. สืบค้นจาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61243

วิสุทธิณี ธานีรัตน์. (2564). ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(WIL) กรณีศึกษา รายวิชาการจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ. วารสารการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู้. 1(2): 141-156.

สามารถ อัยกร. (2559). บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอดุมศึกษา. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา.

(2): 423-434.

เสรี สิงห์โงน, สาลินี จันทร์เจริญ, และธัญลักษณ์ กองชัยมงคล. (2562). ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น

และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นจาก https://wjst.wu.ac.th.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้นจาก

https://dictionary.orst.go.th.

ภาษาอังกฤษ

Belghith, N. B. & Arayavechkit, T. (2021). Impact of covid-19 per household in Thailand.

Retrieved from https://blogs.worldbank.org/th/eastasiapacific.

Bloom, B. S. (Ed.), Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy

of educational objectives, handbook I: the cognitive domain. New York: David McKay.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Test. 5th edition.. New York: Harper Collins.

Translated Thai References

Aiyakorn, S. (2016). The role of academic advisors in higher education. Journal of

Nakhonratchasima College. 10(2): 423-434.

Bank of Thailand. (2564). Report on the impact of COVID-19 for the year 2021. Retrieved from

https://www.bot.or.th/covid19.

Chidthong, P. & Kosito, P. (2017). The role of teachers in promoting learning skills in the 21st

century for Thai graduates. Ganesha Journal. 13(1): 1-11.

Division of Research Management and Educational Quality Assurance. (2017). Thailand 4.0

Model. Retrieved from https://www.nstda.or.th.

Ministry of Social Development and Human Security. (2021). Human security. Retrieved from

http://www.mfa.go.th.

Ministry of Tourism and Sports. (2021). The tourism situation in the country by province for

the year 2021. Retrieved from https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=630

Office of the Royal Thai Council. (2011). The Royal Institute's Dictionary, B.E.2011. Retrieved

from https://dictionary.orst.go.th.

Rodklai, M. (2018). The influence of family's love and understanding on morality and ethics

of Thai children and youth. Retrieved from

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61243

Sing-ngon, S., Junchareon, S. & Kongchaimongkol, T. (2019). Expectations and satisfaction of

students towards teaching and learning management in the Master of Science, Child Psychology youth and family Program, Mahidol University. Retrieved from https://wjst.wu.ac.th.

Taneerat, W. (2021). Effectiveness of Work-Integrated Learning Model: Case Study on Project

Formulation and Policy Analysis Course. Journal of Education and Innovative

Learning, 1(2): 141-156.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)