คุณภาพชีวิตในช่วงการทำงานรูปแบบการทำงานที่บ้านของข้าราชการกรมบัญชีกลาง

ผู้แต่ง

  • อัญชิษฐา มุณีแนม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภิรดา ชัยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตในการทำงาน, บรรยากาศองค์การ, Work From Home, ข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานรูปแบบการทำงานที่บ้านของข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลาง 2) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การในการทำงานการทำงานที่บ้านของข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลาง 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานรูปแบบการทำงานที่บ้านของข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลาง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานรูปแบบการทำงานที่บ้านของข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการกรมบัญชีกลาง ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 270 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่บ้านของข้าราชการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตนกับการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับบรรยากาศองค์การในการทำงานที่บ้านของข้าราชการ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง การทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา และระดับตำแหน่งที่ต่างกันของข้าราชการ มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานรูปแบบการทำงานที่บ้านที่แตกต่างกัน และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงานรูปแบบการทำงานที่บ้านของข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนกลางทุกด้าน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

BBC. (2563). ไวรัสโคโรนา : ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สร้างความเสียหายต่อร่างกายเราได้อย่างไร. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/51898463

Dtacblog. (2563). สำรวจการทำงานบน “ความปกติใหม่” ของกลุ่มเทเลนอร์ในหลายตลาด Retrieved from https://dtacblog.co/telenor-new-normal/

Huse, E. F., T.G. Cummings. (1985). Organization Development and Change. West Publishing: Minnesota.

Litwin, G. H., J.A. Stringer. (1968). Motivation and Organization Climate. Boston: Harvard University Press.

Steve, K. (1998). Managing Climate of TQM Organization. Center for Quality of Management Journal.

The MATTER. (2563). เมื่อCOVID-19 เข้าขั้นวิกฤตจะใช้ชีวิต‘work from home’ ยังไงให้มีประสิทธิภาพ? . Retrieved from https://thematter.co/social/how-to-work-from-home-to-stay-productive/104174

Yamane Taro. (1976). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row.

เจาะลึกระบบสุขภาพ. (2563). องค์การอนามัยโลกประกาศ 'โควิด-19' เข้าสู่ภาวะ 'ระบาดใหญ่' ทั่วโลกแล้ว. Retrieved from https://www.hfocus.org/content/2020/03/18661

เดชา รัตนสา. (2559). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation_more.php

กองบริหารทรัพยากรบุคคล. (2562). หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง. Retrieved from https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/โครงสร้างหน่วยงาน.html?page_locale=th_TH

ชิน ฮอนมา. (2563). ประเมินความพร้อมขององค์กร 6 ด้านในการรับมือวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19. Retrieved from https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20200424.html

ธาราวรรณ ชูกลิ่น. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และคุณภาพชีวิตการทำงาน : กรณีศึกษา ข้าราชการเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 2. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

นิธินาถ นาเอก. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงานและความตั้งใจลาออกของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

ยุภา อรุณสวัสดิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยบูรพา,

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน. (2562). คุณภาพชีวิตในการทำงาน. Retrieved from https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life

สำนักกรมประชาสัมพันธ์. (2563). การเบิกจ่ายไม่สะดุด ในช่วง Work From Home. Retrieved from https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210107133820868

Translated Thai References

BBC. (2563). Coronavirus: How does this new virus damage our bodies?. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/51898463

Dtacblog. (2563). Explore work on The “new normal” of Telenor Group in many markets. Retrieved from https://dtacblog.co/telenor-new-normal/

Huse, E. F., T.G. Cummings,. (1985). Organization Development and Change. West Publishing: Minnesota.

Litwin, G. H., J.A. Stringer. (1968). Motivation and Organization Climate. Boston: Harvard University Press.

Steve, K. (1998). Managing Climate of TQM Organization. Center for Quality of Management Journal

The MATTER. (2563). when COVID-19 Entering a crisis, how to use 'work from home' to be effective?. Retrieved from https://thematter.co/social/how-to-work-from-home-to-stay-productive/104174

Yamane Taro. (1976). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row.

Health system insights. (2563). The World Health Organization declares COVID-19 a global 'pandemic'. Retrieved from https://www.hfocus.org/content/2020/03/18661

Decha Rattanasa. (2559).Quality of work Life of 1st Infantry Battalion,11th Infantry Regiment King’s Guard. (Master of Arts), Kasertsart University,

Ministry of Public Health, Department of Disease Control. (2563). Situation report of coronavirus disease 2019. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation_more.php

Human Resources Management Division. (2562). Duties and Responsibilities of the Comptroller General's Department. Retrieved from https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/โครงสร้างหน่วยงาน.html?page_locale=th_TH

Chin Honma. (2563). Assessing the readiness of the organization in 6 aspects to cope with the COVID-19 epidemic crisis. Retrieved from https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20200424.html

Tharawan Chooklin. (2558). Relationship between Organization Climate and Quality of Work life :A case study of prison and Correctional Institution Officials Region2 . (Master of Arts,), Kasertsart University,

Nithinart Naake. (2559). Relationship between Organization Climate, Quality of Work life and Turnover Intention of the Operation Staff in Automotive Industry in the Eastern Seaboard Industrial Estate. (Master of Business

administration), Kasertsart University,

Yupha Arunsawat. (2559). Relationship between Organization Climate and Quality of Work life of teacher in schools Chonburi campus3 in Chonburi primary educational service area office 1. (Master of Education), Burapha University,

Thailand Institute of Occupational Safety and Health. (2562). quality of life at work. Retrieved from https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life

Public Relations Department. (2563). Uninterrupted disbursement during Work From Home. Retrieved from https://thainews.prd.go.th/th/news/ detail/TCATG210107133820868

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)