การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ภิญโญ สร่างไธสง สาขาการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย
  • วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed methods) คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่มด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Random) จำนวน 320 คน คือ ผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลคูเมือง และเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ และผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 16 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี และนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ภาพรวมในระดับปานกลาง ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการจัดสวัสดิการมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ การเพิ่มสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ และการตรวจสุขภาพประจำปี

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2561). คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน). กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

ดุสิดา พุทธิไสย. (2563). เรื่องเล่าจากปก. e-Magazine MOL. 18 (27), 5-7.

ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. (2562). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็น

ฐาน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7 (2). 364-378.

พัชราภรณ์ พัฒนะ. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4.

พุทธชินราชเวชสาร. 36 (1). 21-33.

วุฒิอินทร์ นิมิต. (2564). การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลคูเมือง. (2565). ข้อมูลทั่วไป. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2566.

จากเว็บไซต์ https://www.khumueang.go.th/

สำนักทะเบียนตำบลหินเหล็กไฟ. (2565). ข้อมูลทั่วไป. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2566.

จากเว็บไซต์ http://www.hinlekfailocal.go.th/portal/index.php

สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์. (2557). สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย. JOURNAL OF SOUTHERN

TECHNOLOGY, 7(1), 73–82.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมือง. (2564). ข้อมูลทั่วไป. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2566.

จากเว็บไซต์ https://www.buriramlocal.go.th

Translated References

Department of Local Administration Promotion. (2018). Manual for preparing local

development plans. (Strategic development plan, three-year development plan and

operational plan). Bangkok: Department of Local Administration. (in Thai)

Puttisai. D. (2020). Stories from the cover. e-Magazine MOL. 18 (27), 5-7.

Imiwat. P. et al. (2019). Guidelines for improving the quality of life of the elderly using

community learning centers as a base. Peace Studies Review Journal, MCU 7 (2).

-378.

Pattana. P. (2018). Quality of life of the elderly in the Elderly Care Learning Center, Health

Zone 4. Buddhachinnarat Vejsan. 36 (1). 21-33.

Khu Mueang Subdistrict Municipality Permanent Secretary's Office. (2022). General information.

Retrieved 20 August 2023. From the website https://www.khumueang.go.th/manag.php

Office of the Permanent Secretary of Hin Lek Fai Subdistrict Municipality. (2022). General

information. Retrieved 20 August 2023. From the website

http://www.hinlekfailocal.go.th/portal/index.php

Sudsomboon, S. (2014). Social welfare of the elderly in Thailand. Southern Technology Journal,

Year 7, Issue 1, January-June 2014. 73-82. (in Thai)

Local government organizations in Khu Mueang District. (2021). General information. Retrieved

October 2023. From the website https://www.buriramlocal.go.th

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-21