ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกราคม - มิถุนายน)

					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกราคม - มิถุนายน)
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-13

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)