แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำตะคอง

ผู้แต่ง

  • วรัชยา เชื้อจันทึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • สุวิมล ตั้งประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • สุชาดา น้ำใจดี คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • ทิพยา ถินสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • มัตติกา ชัยมีแรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

คำสำคัญ:

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; ท้องถิ่น; การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ; ลุ่มน้ำลำตะคอง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำตะคอง ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ในการวิจัยกำหนดเกณฑ์ตามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีความอุดมสมบูรณ์มาก ปานกลาง และน้อย เก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน จำนวน 30 คน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ การกำกับดูแลและการควบคุมทรัพยากรน้ำ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กรมชลประทาน. (2561). ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ลำตะคอง. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2557). การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพ ฯ :

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย.

ชรินรัตน์ บัวพรรษา. (2556). ทรัพยากรธรรมชาติ. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561, จาก http://charnrat1092838.blogspot.com/2013/08/

พรวิวาห์ กึกก้อง. (2560). จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561, จาก https://sites.google.com/site/resourcemanagemen00/naew-khwam-khid-laea-hlak-kar-ni-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5. (2553). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำลำตะคองแบบ

บูรณาการ. [นครราชสีมา]:สำนักงาน.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2558). แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593. สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561, จาก www.deqp.go.th.

ภาษาอังกฤษ

Castelletti, A., Pianosi, F., & Soncini-Sessa, R. (2012). Stochastic and Robust Control of Water

Resource Systems: Concepts, Methods and Applications. System Identification,

Environmental Modelling, and Control System Design. 383-40. Retrieved from

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-85729-974-1_19

Chartzoulakis. K., & Bertaki. M. (2015). Sustainable Water Management in Agriculture under

Climate Change. Agriculture and Agricultural Science Procedia Volume 4, 2015,

Pages 88-98.

Dolnicar, S., Hurlimann, A., & Grün, B. (2012). Water conservation behavior in Australia.

Journal of Environmental Management. 105, 44-52. Retrieved from

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479712001612

Dutta, V., Srivastava, R. K., Yunus, M., Ahmed, S., Vinayak Vandan Pathak, V. V., Alok Rai, A., &

Prasad, N. (2011). RestorationPlan of Gomti River with Designated Best Use

Classification of Surface Water Quality based on River Expedition, Monitoring and

Quality Assessment. Earth Science India. 4(3), 80-104. Retrieved from

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31017136/

Figueiredo, P., & Perkins, E. P. (2013). Women and water management in times of climate

change: participatory and inclusive processes. Journal of Cleaner Production.

, 188-194. Retrieved from

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652612001011

Kharrazi, A., Akiyama, T., Yadong, Y., & Li e, J. (2016). Evaluating the evolution of the Heihe

River basin using the ecological network analysis: Efficiency, resilience, and

implications for water resource management policy. Science of The Total

Environment. 572, 688-696. Retrieved from

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716313997?via%3Di

hub

Luna, T., Ribau, J., Figueiredo, D., & Alves, R. (2019). Improving energy efficiency in water supply

systems with pump scheduling optimization. Journal of Cleaner Production. 213,

-356.

Mawdsley, J. R., O’ Malley, R., & Ojima, D. (2009). A Review of Climate‐Change Adaptation

Strategies for Wildlife Management and Biodiversity Conservation. Conservation

Biology. 23(5), 1080-1089. Retrieved from

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1523-1739.2009.01264

Priscoli, D. J. (2004). What is Public Participation in Water Resources Management and Why is

it Important? Water International. 29(2), 221-227. Retrieved from

https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02508060408691771?scroll=top&needAccess=true

Soudi, M., Ahmadi, H., Yasi, M., & Hamid, A. S. (2017). Sustainable restoration of the Urmia

Lake: History, threats, opportunities and challenges. European Water. 60: 341-347.

Retrieved from http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2017_60_47.pdf

Stakhiv. Z. E. (2011). Pragmatic Approaches for Water Management under Climate Change

Uncertainty. Journal of the American Water Resource Association.

Vol. 47, No. 6, Pages 1183-1196.

UNDP. (2023). The Climate Dictionary: An everyday guide to climate change. Retrieved from

https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/climate-dictionary-everyday-guide-climate-change

Woltjer, J., & Niels Al. (2007). Integrating Water Management and Spatial Planning. Journal of

the American Planning Association. 73(2), 211-222. Retrieved from

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944360708976154

Translated References

Buapansa, C. (2013). Natural resources. Retrieved from http://charnrat1092838.blogspot.com/2013/08/.

Department of Disaster Prevention and Mitigation. (2014). Reduction Disaster risk to

sustainable development. Bangkok : United Nations Development Programme.

Thailand office.

Kukkong, P. (2017). Management of resources and environment. Retrieved from,

https://sites.google.com/site/resourcemanagemen00/naew-khwam-khid-laea-hlak-

kar-ni-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2015). Master plan

supports Climate change 2015 –2593. Retrieved from, www.deqp.go.th.

Royal Irrigation Department. (2018). Geographic information system data layer for

runoff and rainfall in the Lam Takhong Basin area. Bangkok: Ministry of Agriculture

and Cooperatives.

Water Resources Office Region 5. (2010). Management strategy. Integrated water resources

and Lam Takhong Basin. [Nakhon Ratchasima]: office.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-21