ผลกระทบของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อการค้าชายแดนไทย-ลาว ต่อผู้ประกอบการการค้า ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก และนักธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ศิริสุดา แสนอิว คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ปิยะมาศ ทัพมงคล คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เพียงกมล มานะรัตน์ คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

โควิด-19; การค้าชายแดนไทย-ลาว; ด่านช่องเม็ก; อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-ลาว ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2565 และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อการค้าชายแดนไทย-ลาว ต่อผู้ประกอบการการค้า ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก และนักธุรกิจผู้ส่งออก-นำเข้าในจังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาสถานการณ์ดังกล่าวพบว่า การออกคำสั่งปิดด่านชายแดนเป็นการชั่วคราวของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดชายแดนช่องเม็ก อาทิ การขาดรายได้ ร้านค้าชายแดนบางส่วนต้องปิดตัว ประมาณ 1-3 ปี ในขณะที่ ผู้ประกอบการการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านชายแดนช่องเม็กที่ทำการส่งสินค้าข้ามแดนไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากมาตรการฯ ของไทยมิได้ห้ามการเคลื่อนย้ายสินค้า แต่เป็นการห้ามการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศ ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้รถบรรทุกไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายของไทย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบหลังยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าระหว่างไทย-ลาว ณ ด่านช่องเม็ก หลายประการ อาทิ รูปแบบการค้าและพฤติกรรมของการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นการซื้อขายออนไลน์ ทั้งสินค้าจากไทยและจากจีน ทำให้ลูกค้าจากฝั่งลาวไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าในประเทศ และปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดชายแดนช่องเม็กกลายเป็นคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหลัก ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากตัวแทนภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือ ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดทำแผนการท่องเที่ยวระหว่างกันและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เช่น เวลาในการเปิด-ปิดด่าน การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่าน เป็นต้น 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศิริสุดา แสนอิว , คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปิยะมาศ ทัพมงคล, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพียงกมล มานะรัตน์, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

References

ภาษาไทย

กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม. (2548). โครงสร้างตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว: กรณีศึกษาด่านมุกดาหาร. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.). หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ: ประเภทและหลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่านแดน. เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566, จาก http://www.fad. moi.go.th/images/Documemt/border-Province.pdf.

กรมการค้าต่างประเทศ. (2563). คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน. กระทรวงพาณิชย์, เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566, จาก https://www.dft.go.th/bts/bts-trader.

กรมควบคุมโรค. (2565). รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อโรคไม่ติดต่อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย. กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จากhttps://dmsic.moph.go.th/index/detail/9105.

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ. (2563). หลักการประเมินผลโครงการ. เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2566, จาก https://ticathaigov.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3?menu=5f3640be32ac261704141e1c.

กรมศุลกากร. (2562). คู่มือการปฏิบัติงาน: กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า. กระทรวงการคลัง, เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566, จาก http://www.customs.go.th/data_files/7582a0782951d45 a6ceb96 a1871bd2d4.pdf.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (ม.ป.ป.). 4 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่แผ่นดินติดกันโดยไม่มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง. กระทรวงพาณิชย์, เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2566, จาก https://www.tradelogistics.go.th/th/article/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81/4-%E 0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.

โณธิตา หวานชื่น, วรุตม์ นาฑี และศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. (2564). ผลกระทบโควิด 19 และการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นติ้ง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส. เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2566, จาก http://www2.huso.tsu.ac.th/NCOM/GEOGIS 2021/FUL L_PAPER/PDF20211024215536_1.pdf.

ด่านศุลกากรช่องเม็ก. (ม.ป.ป.). สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน. เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2566, จาก http://chongmek.customs.go.th/list_strc_download.php?ini_content=statistics_report01& order_by=co_priority&sort_type=0&lang=th&left_menu=menu_statistics_report01.

ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี. (2566). สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2566.

ไทยพีบีเอส. (2565). เปิดด่านช่องเม็ก ดันเที่ยวลาวใต้ หนุนเศรษฐกิจชายแดน จ.อุบลราชธานี: จับตารอบทิศ. 31 พฤษภาคม 2565, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2566, จาก https://www.youtube.com/watch?v=bJ7f7 ls308g&t=2s.

ธัญวรัตน์ แช่มสนิท, วันวิสา วงค์ชัย, ศศิธร ขุนพิลึกเรืองเดช และชูเกียรติ น้อยฉิม. (2564). ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วารสารสังคมภิวัฒน์, 12(2), 32-51.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2565). ช่องเม็ก ส่งออกโตหมื่นล้าน ชายแดนเหงา เงินเฟ้อลาวพุ่ง. 18 ธันวาคม 2565, เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://www.prachachat.net/local-economy/news-1150364.

ผู้ขายสินค้าเบ็ดเตล็ดบริเวณด่านช่องเม็ก. (2566). สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2566.

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์. (2560). การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อการค้าการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 27(2), 1-13.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). นิยามที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน. เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6211.

สิริวิขวัญ จุไรรัตน์ และประจวบ ทองศรี. (2564). ผลกระทบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงวิกฤต Covid-19 กรณีศึกษาด่านเบตง. เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2566, จาก http://www2.h uso.tsu.ac.th/NCOM/husoicon2021/poster/202113253057-424.pdf.

ภาษาอังกฤษ

Peter, G. (2015). Advanced Introduction to Public Policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Vedung, E. (2013). Six model of Evaluation. In Araral, E. Jr, Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., & Wu, X. (Eds.), Routledge Handbook of Public Policy (pp. 387 – 400). New York: Routledge.

Translated References

Chaemsanit, T., Wongchai, W., Khunpiluekrueangdet, S. & Noichim, C. (2021). The impact of traditional trade measures on the Thai-Lao sborder in the situation of COVID-19 epidemic: A case study of merchants and shipping operators in Wiangsub-district, Chiang Saen District, Chiang Rai Province. Journal of Social Synergy, 12(2): 32-51. (in Thai).

Chongmek Customs House. (n.d.). Statistic of Import – Export - Border crossing. Retrieved March 16, 2023, from: http://chongmek.customs.go.th/list_strc_download.php?ini_content=statisti cs_report01&order_by=co_priority&sort_type=0&lang=th&left_menu=menu_statistics_report01. (in Thai).

Department of Disease Control. (2022). Report on the Impact of the COVID-19 Pandemic on Non-Communicable Diseases and Related Factors in Thailand. Ministry of Public Health, Retrieved August 30, 2023, from: https://dmsic.moph.go.th/index/detail/9105, (in Thai).

Department of Foreign Trade. (2020). Meaning relating to Border Trading. Ministry of Commerce, Retrieved August 21, 2023, from: https://www.dft.go.th/bts/bts-trader. (in Thai).

Department of International Trade Promotion. (n.d.). 4 Thai – Lao Border without MeKong River. Ministry of Commerce, Retrieved April 21, 2023, from: https://www.tradelogistics.go.th/th/article/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81/4%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7. (in Thai).

Jurairat, S. & Tongsri, P. (2021). Impacts On Thai-Malaysian Border Trade, Betong District, Yala Province During the Covid Crisis – 19: A Case Study of Betong Border. Retrieved April 14, 2023, from: http://www2.huso.tsu.ac.th/NCOM/husoicon2021/poster/202113253057-424. pdf. (in Thai).

Ministry of Interior. (n.d.). Criteria and Guidelines for Considering the Opening of Various Types of Border Crossings: Types and Border Crossing Criteria. Retrieved August 21, 2023, from: http://www.fad.moi.go.th/images/Documemt/border-Province.pdf. (in Thai).

Miscellaneous Goods Buyer at Chong Mek. (2023). Interview, 20 May 2023. (in Thai).

Office of the National Economic and Social Development Council. (2016). Meaning relating to Border Trading. Retrieved August 21, 2023, from: https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ ewt_dl_link.php?nid=6211. (in Thai).

Piewthongngam, K. (2005). Market structure of Thai-Laos Cross Broader Trade: case study of Mukdahan. Khon Kaen: Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Khon Kaen University. (in Thai).

Piyanonthasin, W. (2017). The Development of Border Trade Area for Trading Investment and Improvement Quality of Life of Public People. Payap University Journal, 27(2): 1-13. (in Thai).

Prachachat Business Online. (2022). Chongmek, Export Value Grown to Ten billion, Lonely Border, Loa Currency High Inflation. 18 December 2022, Retrieved August 30, 2023, from: https://www.prachachat.net/local-economy/news-1150364. (in Thai).

Representative of Ubon Ratchathani Chamber of Commerce, Interview, 18 May 2023. (in Thai).

Thai PBS. (2022). Chongmek Opening, Promoting South Lao Travel, Supporting Border Economics in Ubon Ratchathani Province: Keep an eye on all directions. 31 May 2022, Retrieved August 14, 2023, from: https://www.youtube.com/watch?v=bJ7f7ls308g&t=2s. (in Thai).

Thailand International Cooperation Agency (TICA). (2020). Principle of Project Evaluation. Retrieved August 21, 2023, from: https://ticathaigov.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%AB%E0%B 8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3?menu=5f3640be32ac261704141e1c. (in Thai).

The Customs Department. (2019). Work Manual: Processes of Duty on Deck Payment at Border Checkpoint, Border Crossing Point, Permanent Border Crossing Point, Temporary Border Crossing Point or Checkpoint Point for Border Trade. Ministry of Finance, Retrieved August 21, 2023, from: http://www.customs.go.th/data_files/7582a0782951d45 a6ceb96 a1871bd2d4.pdf. (in Thai).

Wanchuen, N., Natee, W. & Pinsuwan, S. (2021). The impact of Covid-19 and the adjustment of traders in the Genting market border area Su-ngai Kolok Subdistrict Su-ngai Kolok District Narathiwat Province. Retrieved April 14, 2023, from: http://www2.huso.tsu.ac.th/NCOM/GEOGIS2021/FULL_PAPER/PDF20211024215536_1.pdf. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-14