ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ปริญญา พันสอน นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กฤษดา ประชุมราศี ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; แพลตฟอร์มดิจิทัล; การยอมรับเทคโนโลยี; ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นทุกรูปแบบ โดยใช้การเก็บข้อมูลแบบสอบถามเชิงคุณภาพ เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงสถิติ ที่มีตัวเลขยืนยันชัดเจน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุดคือทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีค่านัยสำคัญทางสถิติซึ่งมีค่าที่เท่ากันต่อมาคือ ด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้ และด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีตามลำดับ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดพบว่า การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลมากที่สุดต่อมาคือ การจัดจำหน่าย, ราคา ตามลำดับซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมานั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของบุคลากร ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ANOVA พบว่าอายุมีผลต่อการรับรู้ความยากง่ายในการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษา ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลทางผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ ควรจัดอบรมหรือการเรียนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว ให้เข้าใจตามช่วงอายุและให้ความสำคัญกับการสื่อสารถึงคุณประโยชน์ที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ความง่าย ความสะดวก

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กนกพร จงเจริญ. (2552). พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จารุวรรณ ประวันเน. (2563). กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ:กรณีศึกษาเทศบาลนคร

ขอนแก่น. วารสารการบริหารท้องถิ่น, 13(3). 267-284.

ธัญกานต์ คชฤทธิ์. (2562). การยอมรับในเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี สำหรับภาคธุรกิจในมุมมองของผู้ทำบัญชี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ธัญมาศ ทองมูลเล็ก และ ปรีชา วิจิตรธรรมรส. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้

งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วรรณวิมล ศรีหิรัญ. (2553). ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2543). หลักการตลาด คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

อรวรรณ สุขยานี. (2558). ความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Translated References

Kanokporn Chongcharoen. (2009). Behavior and marketing factors affecting privacy officer

to buy computer notebook in Sathon district, Bangkok. Silpakorn University. (in Thai)

Charuwan Prawanne. (2020). The Process of Transformation into a Smart City: A Case Study

of Khon KaenMunicipality. Local Administration Journal, 13(3). 267–284. (in Thai)

Thanyakarn Kocharit. (2019). The effect of cloud computing technology Acceptance of the

decision making to use accounting information system in business enterprises from the accountants’ perspective. Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

Thongmullek, P. and Vichitthamaros, P. (2017). The Study of Factors Affecting

Acceptance and Use of Social Network of People in Thailand. Academic Journal of Social Communication Innovation. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Wanwimon Srihirun. (2553). Factors affecting the efficiency of the accounting information

using of the executive under the companies listed on the stock exchange of Thailand. Accounting information. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai)

Prin Laksitanond. (2000). Principles of marketing. n.p. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Orawan Sukyanee. (2015). Personnel's intention to use the information system and human

resource management National Institute of Development Administration: Application of technology acceptance models. National Institute of Development Administration. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-26