การมีส่วนร่วมตามแนวทางบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) กรณีศึกษา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สุทธิรักษ์ นามวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • อาริยา ป้องศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม; การบริหารจัดการ; บ้าน; วัด; โรงเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมตามแนวทางบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) กรณีศึกษา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนของบ้าน วัด โรงเรียน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชน (บ้าน) จำนวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 94.56 เพศหญิง จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.66 มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.35 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.61 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19 อาศัยอยู่ชุมชน มากกว่า 10 ปี จำนวน 262 คน ภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D. = 1.07) โดยการมีส่วนร่วมนั้นจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามบทบาทที่ในชุมชน กล่าวคือ วัดจะมีบทบาทหลักในการประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจแก่ชุมชน และเป็นพื้นที่ในการพบปะแก่คนในชุมชน ส่วนโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนข้อมูล การดำเนินกิจกรรมและข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน และชุมชนมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำที่เป็นทางการและผู้นำที่ไม่เป็นทางการในการประสานให้คนในชุมชนให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วน และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานทุกกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

จารุณี พันธุ์เสงี่ยม. (2550). การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกชุมชนร่วมจิตร่วมใน จังหวัด กระบี่.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์. คณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จักรกริช หอมประกอบ. (2547). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารใน

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2547). การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพฯ :

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นุชา สระสม. (2560). “การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด

สังกัดกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรเจิด สอพิมาย. (2550). การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น. วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญชม ศรีสะอาด และ สุธิทอง ศรีสะอาด. (2554). งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา.

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.

ประทีป เรืองมาลัย. (2541). การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทานของโครงการ

ชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร. (2547). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์โรงเรียนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พีระ พรนวม (2544). ศรัทธาต่อหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

การประถมศึกษาอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พุทธทาสภิกขุ. (2532). บริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก. (2551). การบริหารสังคม ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทย

และสังคมโลก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

ไพรัตน์ เตชะรินทร์. (2527). กลวิธีและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน.

กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์.

เมตต์ เมตต์การุณจิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและราชการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.

ยุรธร จีนา, และรมิตา จีนา. (2560). บวรสันติสุข : รูปแบบการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียนในการส่งเสริม

คุณธรรมค่านิยม 12 ประการ. จังหวัดเชียงใหม่.

วิรัช นิภาวรรณ. (2530). การบริหารและการจัดการทางทรัพยากรธรรมชาติ : บทบาทขององค์กรในท้องถิ่น.

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

วิษณุ หยกจินดา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.

วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ และคณะ. (2551). การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน

คลองจระเข้น้อย ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม.

สายทิพย์ สุคติพันธ์. (2534) ปัญหาผู้นำกับกระบวนการกำหนดนโยบายแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สิริพัฒน์ ลาภจิตร. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุธี วรประดิษฐ์. (2553). การมีส่วนร่วมของชุมชนงานสารสนเทศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด : สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตราด.

สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2543). การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. กรุงเทพ : โรงพิมพ์จามจุรี.

สุวรรณ พิณตานนท์. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล. สำนักพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน.

สุวิมล โขมโนทัย. (2560). การร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ.

วิทยานิพนธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์ :

ประสานการพิมพ์.

สัญญา เคณาภูมิ. (2551). ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง. วิทยานิพนธ์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สันติ เอื้อจงประสิทธิ์. (2551). สาระสำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร. กรุงเทพฯ : สามเจริญ พาณิชย์.

อนิวัช แก้วจำนงค์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2 สงขลา. นำศิลป์โฆษณา

อภิญญา กังสนารักษ์. (2544). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรที่มีประสิทธิผลระดับคณะของ

สถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรทัย ก๊กผล. (2552). คู่คิดคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ :

ส เจริญการพิมพ์.

อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ. (2541). แรงงานกับการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

อุทัย บุญประเสริฐ. (2542). รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว,

ภาษาอังกฤษ

Amstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of

Planners, 359, 216-224.

Arthur L. Gay Lune. (1959). Areas of cooperation between school boards andgovernmental

agencies fir school-park-recreation development. Southern California USC University.

Cohen, J.M. , & Uphoff, N.T. (1981). Rural Development Participation : Concept and Measure

for Project Design Implementation and Evaluation : Rural Development Committee Center for international Studies. New York : Cornell University Press.

Kenneth Charies Testa. (2000). A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Degree Doctor of Education in Educational Leadership. California: University of La Verne.

Koufman,H.F. (1949, March). Participation Organized Activities in Selected Kentucky

Localities. Agricultural Experiment Station Bulletins. 1949 : 7.

Marco Saez, & Arribas. (2002). Collaboration in R&D with Universities and Research Center

(pp. 321-341). An Empirical Study of Spanish firms R&D Management.

WHO/UNICEF, (1978). Conference on Primary Health Care. Alma-Ata, September 6-12,

ber 6-12,

William, E. (1976). Electoral Participation in a Low Stimulus Election. Rural Development, 4 (1).

Translated References

Aniwat Kaewjamnong. (2011). Human Resource Management. 2nd edition Songkhla. Bring

advertising art.

Banjerd Sopimai. (2007). Public participation in local development Case Study Sub-district

Administration Organization in Nai Mueang, Phimai District, Nakhon Ratchasima

Province. Master of Public Administration Thesis, Department of Local Government.

College of Local Government, Khon Kaen University.

Boonchom Srisaab and Sutithong Srisaab. (2011). Research related to educational

administration. (2nd edition). Bangkok: Suwiriyasas.

Buddhist Bhikkhu. (1989) Buddhist Business Administration. Bangkok : National Buddhist Printing

House.

Irawat Chandraprasert. Labor and participation. Bangkok : Ministry of Labour and Social Welfare.

Jarunee Pansangeam. (2007). Participation in community development of community

members in Krabi. Master of Arts Thesis, Applied Sociology. Faculty of Sociology and

Human Sciences, Kasetsart University.

Jakkrit Homprakob . (2004). Comments on factors affecting the performance of military

officials in the Center for Defense Industry and Military Energy. Master of Public

Administration Thesis (Public Policy). Chonburi : Graduate School, Burapha University.

Mette Mettkarunjit. (2010). Participatory Education Management: People, Local Governments

and Governments. 2nd edition. Bangkok : Bookpoint.

Narinchai Patpongsa.(2003). Participation, basic principles, techniques, and case examples.

Bangkok : Chulalongkorn University Book Center.

Nucha Sarasom. (2017). Participation in "House, Temple, School Administration" of Wat

School, Affiliated with Bangkok. Doctor of Philosophy Thesis, Educational

Administration, Silpakorn University.

Orathai Kokpol. (2009). Partners think of a public engagement guide for local executives.

Bangkok : Charoen Printing.

Pinya Kangsanarak.(2001).Participatory management model in a faculty-level effective

organization of higher education institutions. Bangkok : Chulalongkorn University.

Prateep Ruangmalai. (1998). Farmers' involvement in irrigation water management of the

project Irrigation of Mae Kuang Udomtara Dam in Ban Thi District, Lamphun

Province. Master of Public Health Thesis in Public Health, Graduate School,

Chiang Mai University.

Prapan Soipet.(2004). Participation in education management of the Basic Education

Committee Cham Chang School Center, San Kamphaeng District, Chiang Mai.

Master of Education Thesis, Educational Administration, Graduate School, Chiang Mai

University.

Peera Pornnawam (2001). Faith in the principle of participation in educational management

of school administrators. Under the Office of Primary Education, Mae Tha District,

Lamphun Province. Master of Education Thesis, Program in Educational

Administration, Graduate School, Chiang Mai University.

Paiboon Wattanasiritham and Phantip Petchmak. (2008) Social administration Science of the

Century for Thai Society and Global Society. Bangkok : Community Organization

Development Institute.

Pairat Techarin.(1984). Strategies and approaches to promote public participation in

community development work. Bangkok : Saksopha Printing.

Saithip Suktipan. (1991). Leadership Issues with the National Policy-Making Process. Bangkok :

Faculty of Political Science, Thammasat University.

Siripat Lapajit. (2007). Factors affecting the decision to engage citizens in support

Administration of the Sub-district Administration Organization, Warin Chamrap

District, Ubon Ratchathani Province. Bangkok : Graduate School, Chulalongkorn

University.

Sutee Worapradit. (2010). Community Involvement, Information Work, Office for the

Promotion of Non-Formal Education and Informal Education, Trat Province : Office of

Non-Formal Education and Informal Education Trat Province

Suraswadi Rajkulchai. (2000). Administrative planning and control. Bangkok : Chamchuri Printing

House.

Suwan Pintanon. (2003). Factors affecting the strength of the district administration. Office

of Local Administration Development and Promotion Department of Local

Government Promotion Ministry of Interior. Bangkok : Territorial Guard Volunteer

Printing House.

Suwimon Komanothai.(2017). Collaboration between homes, temples and schools.

Thesis of the Faculty of Political Science, Thammasat University.

SomBat Tairaukam.(2008). Research Methodology for the Humanities and Social Sciences.

Kalasin : Coordinate printing.

Sanya Kenaphoom .(2008). Achievements of Community Enterprises in the 4 Mekong Border

Provinces. Thesis Doctor of Public Administration in Public Administration. Walai

Alongkorn Rajabhat University under Royal Patronage.

Santi Aujongprasit.(2008).The essence of personnel involvement. Bangkok: Samcharoen

Commerce.

Uthai Boonprasert.(1999). Research report on the educational administration

and management approach of educational institutions in a school-

based administrative model. Bangkok : Ladprao Council Guru.

Virat Nipawan. (1987). Natural Resources Administration and Management: The Role of Local

Organizations. Bangkok : Odeon Store Publishing.

Vishnu Jade Jinda.(2014). Public participation in community development Thung Krang

Village, Thap Sai Subdistrict, Pong Hot Water District, Chanthaburi Province.

Weerakit, Hanparipan et al. (2008). Community involvement in community justice work Case

Study: Klong Crocodile Noi Community Koh Rai Subdistrict, Ban Pho District,

Chachoengsao Province. Bangkok : Ministry of Justice.

Yurathon Jina, and Ramita Jina.(2017). Bowon Santisuk : Forms of Home Engagement Temple

schools in promoting the 12 moral values. Chiang Mai.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-21