ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

  • ประวิทย์ ษรสา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คำสำคัญ: ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน, จังหวัดจัดการตนเอง, ธรรมาภิบาล, Civil society, Public sector, Self-managed Province, Good Governan

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ษรสาป. (1). ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 142-160. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88440
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)