ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

  • ประวิทย์ ษรสา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คำสำคัญ: ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน, จังหวัดจัดการตนเอง, ธรรมาภิบาล, Civil society, Public sector, Self-managed Province, Good Governan

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)