อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

  • วนัญญา พงษ์ทรัพย์ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: แรงงานต่างด้าว, แรงงานเมียนมาร์, การโอนเงินกลับ, Alien labor, Myanmar labor, Return transfer

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
พงษ์ทรัพย์ว. (1). อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 194-206. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88544
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)