การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก

  • ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
คำสำคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ประเทศกลุ่มนอร์ดิก, Sustainable Development, Nordic Countries

บทคัดย่อ

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน มา ได้ส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม ไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการพัฒนาดังกล่าวนั้นได้ ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรทางธรรมชาติจะเห็น ได้จากการขาดแคลนของสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มมาก ขึ้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องลงตัวระหว่างธรรมชาติควบคู่กับคุณภาพชีวิตของ คน สำหรับประเทศกลุ่มนอร์ดิก เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงแต่ ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีวินัยที่เข้มแข็งของ คนในชาติที่มีการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันทั้งวัตถุนิยมและจิตนิยม อันเป็นไปตาม แนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพระหว่าง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิกถือเป็นการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะเป็นการพัฒนาที่ สร้ำงควำมมั่งคั่งทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์ในระดับที่สามารถพลิกฟื้นให้กลับคืนสภาพ ใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพียงพอและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและการขจัดความยากจนได้ บนพื้นฐานของการคำนึงถึงการสงวนรักษาทุนทางธรรมชาติไว้ให้กับคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคต

 

The development of science and technology had been affecting the growth of technology, industries including rapidly economy. Those impacted on the decline of natural resources. It can be seen by the shortage of the agricultural products including the increasing of natural disasters. Thus, the sustainable development had to a perfectly conformed to needs of both harmony between nature and the quality of human life who loved to the present and future. The Nordic Countries Group is a country with high technological progress, but, they still maintain the natural environment sustainably, they also had a strong discipline a people in developing countries had both materialism and idealism along the guidelines of sustainability which caused to a balance between Economic, Social, Environment and Natural Resources. Therefore, it was a truly development as the increasing of the wealth both material and spiritual which they focused on the value of the natural resources by taking advantage to revive them back down similar to original nature as possible. To expand the economic continue and met the basic needs of the people and able to eliminate the poverty on the basis of taking into account the preservation of the natural capital for future generations.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
กัลยาณมิตรภ. (1). การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 17-37. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)