ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553

  • ทรงภูมิ พรหมภาพ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
  • โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ สาขาการปกครอง ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ประชานิยม, รากหญ้า, การสนับสนุน, การรักษาอำนาจ, Populist, Grassroots, Support, Maintain Political Power

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทยปี พ.ศ. 2549- 2553 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประชา นิยมนั้น แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการที่ “ประชานิยม” เข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น จากปัญหาความยากจน การเข้าถึงคนรากหญ้า คนจน ทำให้ประชานิยมต้องถูก นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและไม่อาจปฏิเสธได้ หากประชานิยมถูกนำมาตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน 2. ปัจจัยด้านการเมือง การเกิดประชานิยมเพื่อแย่งชิง พื้นที่และการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคงไว้ซึ่งฐาน เสียงที่จะใช้ในสมัยต่อมา ผลการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดประชานิยมขึ้นนั้น เป็นการ แก้ปัญหาทางการเมือง ซึ่งนำนโยบายมาใช้ดำเนินเพื่อผลประโยชน์ รวมทั้งการเข้าถึง ประชาชนเป็นการใช้กลยุทธ์เพียงช่วงระยะสั้นๆ ด้วยการทำให้ประชาชนรู้สึกได้รับ การช่วยเหลือจากภาครัฐนำไปสู่การรักษาอำนาจทางการเมืองของรัฐบาล

 

The purpose of the research is to study the factors that cause “Populism” in Thailand politics in the year 2006-2010 AD. There are two factors: 1. Economic factors of the "populist" to a role in resolving the economic problems of everyday life, more and more people from poverty. Access to the grassroots poor people make populism must be applied consistently and undeniable if populism is introduced in response to public demand. 2. Political factors the Populist race to space and access to public to gain public support for maintaining a sound base on which to take in the days to come. Results of the study factors causing the rise of populism a political solution. This led to the policy perform for the benefit. Including public access to only a shortterm strategy make people feel was assisted by the government to maintain political power of the government.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
พรหมภาพท., & วงศ์สุรวัฒน์โ. (1). ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 232-251. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88638
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)