รัฐบาลที่เป็นตัวแทนนั้นเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยหรือไม่ ?

  • Tawitra Jerajar ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: Representative Government, Election, Democratic, รัฐบาลแบบตัวแทน, การเลือกตั้ง, ประชาธิปไตย

บทคัดย่อ

Nowadays no one can deny that democratic regime is widely being acknowledged the most legitimacy regime in the world. Presumably, the reason of this is democracy provide a many significance kinds of participation to citizen, and also yield chance to citizen to desire their government. The one kind of participation is election; it means that government is elected by people. Moreover, Heywood claims that the form of elective system is a basically modern understanding of democracy; this also has been progressed by mainly the Western industrialization. It might be said that the modern acknowledge of democracy is related to representative government because of the election. Therefore, it could be accepted that representative government seem to be a democratic government because of the election. In other words, the elected government is representative government by means of voting of the majority people. Furthermore, Heywood says that representative government is likely to show that this is the best kind of indirect government, which has been occurred at the moment. Therefore, It has been accepted that the representative government is a part of democratic regime. Besides, following from the book of Urbinati mentions that representative government is democratic because representation is even compatible with democratic, in democratic regime can contribute political judgment. It means that Urbinati seems to believe that representative government can contribute political judgment as the same time. On the other hands, Manin's book disagrees that representative government is democratic. For example, according to Manin’s claims that representative government is seemed to be an elective aristocracy. This is because representative government is more based on a combination of democratic and undemocratic, aristocratic components. Thereby, the main purpose of this essay will especially look at whether representative government is democratic or not democratic. By mainly focusing on both Nadia Urbinati's and Bernard Manin's books, which is related to this issue and also provide the relevant reason. Thereby, the main obviously question will be discussed in essay: is representative government democratic?

This essay has been divided into six main pa1ts. In the first place, this essay will talk about the overall conception of representative government. This section will look at the definition of representative government in both broader and narrower senses by means of perspective of history. The second section will focus on democratic by means of examine in historical sense. Moreover, in the section t will concentrate on representative government is democratic. By mainly looking at the book: representative democracy: principle and genealogy that written by Nadia Urbinati. Afterwards, this section would like to talk about the book: the principle of representative government, which written by Bernard Manin. In this book argues that representative government is not democratic, but it is aristocratic instead. The final section is the standing point of this book, which will be represented in the conclusion.

 

ณ วันนี้คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าระบอบประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเหตุผลหนึ่งของความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยก็คือ การให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมืองในหลายๆ ด้านและให้โอกาสพลเมืองนั้นได้เลือกรัฐบาลที่ตนเองปรารถนาโดยการเลือกตั้ง ยิ่งกว่านั้น Heywood ยังได้กล่าวไว้อีกว่ารูปแบบการเลือกตั้งนั้นได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าโดยเหตุการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมของชาติตะวันตก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพราะว่ามีการจัดการเลือกตั้งผู้ปกครอง ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับได้ว่ารัฐบาลที่เป็นตัวแทนนั้นคือรัฐบาลประชาธิปไตย หรือสามารถกล่าวได้อีกด้วยว่ารัฐบาลที่ได้รับการเลือกคือรัฐบาลแบบตัวแทนของเสียงข้างมาก ในงานของ Heywood ยังได้พบอีกด้วยว่ารัฐบาลแบบตัวแทนนั้นได้แสดงถึงรูปแบบรัฐบาลแบบทางอ้อมซึ่งได้มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นจึงได้มีการกล่าวว่าในหนังสือของ Urbinati รัฐบาลแบบตัวแทนเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย เพราะว่าระบบการเป็นตัวแทนนั้นมีความเหมาะสมกับประชาธิปไตยโดยการสร้างความพึงพอใจทางการเมืองแต่ในอีกด้านหนึ่งของประเด็นนี้หนังสือของ Manin’s ได้กล่าวไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ว่ารัฐบาลตัวแทนนั้นคือรัฐบาลประชาธิปไตย เขาได้ให้เหตุผลไว้ว่ารัฐบาลที่เป็นตัวแทนนั้นเปรียบเสมือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพวกชนชั้นสูงเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ด้วยประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตย ก็คือการปกครองโดยชนชั้นสูงนั้นเอง คำถามหลักของการศึกษาเรื่องนี้ก็คือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (รัฐบาลตัวแทน) นั้นเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า? โดยจะศึกษาไปในผลงานหลักๆ ของ Nadia Urbinati และ Bernard Manin ซึ่งได้ให้เหตุผลที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่จะศึกษาการศึกษางานชิ้นนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ 1) จะทำการศึกษาแนวความคิดภาพรวมของรัฐบาลแบบตัวแทน ตัวอย่างเช่น ความหมายของรัฐบาลแบบตัวแทนทั้งในความหมายเชิงกว้างและแคบ 2) จะทำการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐบาลแบบตัวแทน 3) จะทำการศึกษาเจาะจงไปในคำถามหลักก็คือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า? 4) จะทำการศึกษาถึงหลักการของรัฐบาลที่เป็นตัวแทน 5) จะทำการสรุปผลการศึกษาข้างต้น

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)