การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล

  • ปิยะมาศ ทัพมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ: เครื่องมือธรรมาภิบาล, ความเป็นพลเมือง, Good Governance Measures, citizenship

บทคัดย่อ

ในสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม ่ได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะพลเมืองของสังคมที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองเป็นองค์ประกอบหลักของระบบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ในบทความนี้จะเป็นการนำเสนอเครื่องมือธรรมาภิบาล 2 เครื่องมือ คือ บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน และการมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ ที่ถูกนำไปทดลองใช้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ คือ จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านเหมือดแอ อำเภอเขมราฐ, บ้านดอนโจด อำเภอบุญฑริก, และบ้านกุดประทาย อำเภอเดชอุดม, จังหวัดศรีสะเกษที่บ้านตะดอบ อำเภอเมือง, จังหวัดอำนาจเจริญที่บ้านนาไร่ใหญ่ อ.เสนางคนิคม มีวัตถุประสงค์ คือ การกระตุ้นความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการใช้เครื่องมือธรรมาภิบาล ผลของการนำเครื่องมือธรรมาภิบาลทั้ง 2 เครื่องมือ ในพื้นที่ตัวอย่างทั้ง 5 พื้นที่ พบว่า ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดธรรมาภิบาล นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง คือ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความเข้าใจกัน และเป็นการสะท้อนผลการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลก็คือจะสร้างความยั่งยืนในเรื่องการตระหนักถึงความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนอย่างไร เมื่อไม ่มีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านเครื่องมือธรรมาภิบาลในอนาคต

 

Nowadays in the democratic society it is very difficult to deny that the participation in politics as citizenship in democratic society is more important every day. In consideration of participation in politics as citizenship is a part of democratic regime in both national and local levels. In this article will present two types of Good Governance Measures: Community Scorecards and Budget Monitoring that are tried out for the population in those areas for instance, Ubonratchathini (Banmeuod and Khemmaraj districts), Srisaket (Bandonjoad in Bonntrik and Banprakhudthay in Thejudom districts) and Amnatchareoun (Bantadob in Mueng and Bannaraiyai in Senanikom districts) provinces. The purposes of this article are to encourage citizenship and the participation in politics by utilizing Good Governance Measures. The result of using two main Good Governance Measures in those five area examples shown that people those who live in the area and government office are interested to participate in activity which can contribute Good Governance. More important thing is to bring the issue in public for people to discuss with local and government officers. Nevertheless, one concern on this issue is how population being aware of citizenship in sustainable way without encouraging to be citizenship by utilizing Good Governance Measures in the future.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ทัพมงคลป. (1). การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 120-144. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89016
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)