การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา

ผู้แต่ง

  • กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ธนพร ศรียากูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คำสำคัญ:

ศักยภาพของประชาชน, อำนาจของชาติ, มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา, Population Potential, National Power, Professional Standards of Sport Coaches

บทคัดย่อ

“ประชาชน” ถือเป็นศักยปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด ในบรรดาศักยปัจจัยต่างๆของ “อำนาจของชาติ” ภายใต้สถานการณ์ซึ่งประชาชนตกอยู่ในทุกขภาวะ อันเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย การยกระดับ “มาตรฐานวิชาชีพ” สำหรับ “ผู้ฝึกสอนกีฬา” เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแล้วในชาติมหาอำนาจ จึงมีความจำเป็นในฐานะเงื่อนไขเบื้องต้น แห่งการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ซึ่งในท้ายที่สุด หมายถึง อำนาจของชาติด้วยเช่นเดียวกัน

 

“Population” is the most important potential factor among the sources of “national power”. As a result of lack of exercise, people are under the circumstance of health risks. Therefore, elevating the “professional standards” for “sport coaches” as occurred in the superpower nations is the primary conditions in developing population potential which finally lead to the national power.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Most read articles by the same author(s)