ปัญหาและกระบวนการเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งใหม่ของประเทศไทย

  • นพพล อัคฮาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: นครแม่สอด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ, การจัดตั้ง, Nakhon Measot, Special Local Government Organization, Establishment

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ต้องการศึกษาปัญหาและกระบวนการในการดำเนินการเพื่อจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของนครแม่สอด ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามและ การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตรรกะพิจารณา ความสอดคล้องของเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดตั้ง มี 7 ขั้นตอน 1) ขั้นค้นหาและรวบรวมข้อมูล 2) ขั้นสนับสนุนการกำหนดนโยบาย 3) ขั้นกำหนดและวางนโยบาย 4) ขั้นกำหนด สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย 5) ขั้นนำเอานโยบายไปปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย และ 7) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ส่วนปัญหาที่พบ มากที่สุด คือ ปัญหาการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมีผลต่อการจัดตั้ง นครแม่สอด และปัญหาทุกปัญหาที่ศึกษาครั้งนี้มีผลกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งที่ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 

This article aims to study the problems and the process in policy formulation of the local government organization to establish a special “Nakhon Maesot”, used a qualitative and a quantitative research methods, data was collected from a interviews, a questionnaires and a relevant documents, and analysis of qualitative data with the logical consistency of content and quantitative data analysis using statistical analysis. The results showed that the process to establishment including: 1) the search and collection of data, 2) to propose or support policies 3) to determine the formulation and policy, 4) the environment in accordance with policy 5) to bring the policy into practice 6) evaluating policies and 7) to the policy change, the most common problem is the problem of shifting from the government to run with the establishment and the relationship between the problem and the feasibility of setting up study found that all the problems that affect the establishment ,statistically significant at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)