บทบาทของผู้แทนราษฎรในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่าง พ.ศ.2536-2555

  • นพพล อัคฮาด โฆษกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: บทบาท, ผู้แทนราษฎร, จังหวัดหนองบัวลำภู, Roles, Member of Parliament (MP), Nongbua Lamphu

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้แทนราษฎรในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูระหว่าง พ.ศ.2536-2555 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดหนองบัวลำภู และการเข้าร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ แล้วทำการตรวจสอบความถูกต้องและสร้างข้อสรุปโดยการจำแนกและจัดระบบข้อมูลผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้แทนฯ ในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถจำแนกออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การผลักดันพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู 2) การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน คลอง สะพาน ไฟฟ้า ฯลฯ 3) การให้ความช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี งานบุญงานศพ เป็นต้น 4) การสนับสนุนการเมืองในระดับท้องถิ่น เช่น การให้ค้าแนะนำ การให้บทบาท การประสานงบประมาณ เป็นต้น และ 5) การให้ความช่วยเหลือหลังจากหมดตำแหน่งทางการเมือง เช่น การตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคม การเป็นผู้นำเครือข่ายประชาสังคม

 

This article aims to examine the role of the Member of Parliament in the developing Nongbua Lamphu during 1993-2012. It has been conducted by the qualitative methods and participation observation in the area. Then the validity of the data has been checked and drew a conclusion by classifying and systemizing the data. The research findings found that the role of the Member of Parliament in the developing Nongbua Lamphu can be classified into 5 categories as follows; 1) Pushing of Nongbua Lamphu Provincial Status Act 2) The constructions of Infrastructures and other public assistance 3) Helping local activities such as traditional festivals, making merit activities or funeral rites, etc. 4) Supporting local politics such as giving suggestion, delegating some roles or budgetary coordination, etc. 5) Giving assistances when the member’s term was over such as setting the foundation supporting the society, being a civil society network leader, etc.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)