การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโนนนาค ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ณัฐวดี พัฒนโพธิ์

คำสำคัญ:

Potential Development, Reed Product, Nok Nak Village, การพัฒนาศักยภาพ, ผลิตภัณฑ์จากต้นกก, บ้านโนนนาค

บทคัดย่อ

The Potential Development of Reed Product Making Group at Non Nak Village, Bua Ban, Yang Talat, Kalasin 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาศักยภาพของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโนนนาค  ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย โดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ 3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและจำหน่ายสินค้าร่วมกัน   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสังเกต  สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การตีความตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา   

            ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านโนนนาค  คือ กลุ่มผู้นำ  มีความรู้ความสามารถ  สมาชิกมีความสามัคคีขยัน อดทน และต้องการหารายได้เสริม ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม พบว่า กลุ่มได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทำให้สามารถมองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ  และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น   ส่วนด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  ด้านการผลิต ด้านการจัดทำบัญชีชุมชนมีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์  และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากต้นกกเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์  ส่วนผลการศึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและจำหน่ายร่วมกัน  กลุ่มสามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นจำนวน 5 กลุ่ม                  

คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ; ผลิตภัณฑ์จากต้นกก; บ้านโนนนาค

Abstract 

            The purposes of this research were 1) to study the potential of the Reed Product of Making Groups in Non-Nak Village, Bua Ban, Yang Talat, Kalasin, 2) To develop the variety of designs for community products through a participatory research process, 3) to establish a cooperative network in purchasing materials and jointly distributing goods. This research is the participatory action research. collecting data by observation, focus group discussion  and interview. The statistics used in quantitative data analyzing were frequency, percentage and mean. The data were also qualitatively analyzed by interpretation and descriptive approach.

            The results found that the potential of group was the leader group who had knowledge and ability. Moreover, the members worked in harmony and needed to develop their well-being and extra incomes earned from the reeds. The potential development found that the panel acquired knowledge and experiences from a study visit, making the members toward developing opportunity the product designs, the marketing channels, and the channels for selling the products. The product designs development found that members of the group received a training course on community business management, enabling them to gain knowledge on producing, accounting, and designing of products. Moreover, they could design ten more new products made of reeds. And a cooperative network development in purchasing materials and jointly distributing goods found that the group could create five more clusters in the collaborative network.

Keywords: Potential Development; Reed Product; Nok Nak Village


Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-09-05