ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ. ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
โทร: 053-885746
อีเมล: husocjr@g.cmru.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

นิโลบล วิมลสิทธิชัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-885716

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นิติกาญจ์ เซงคะแส่
เบอร์โทรศัพท์ 053-885746