Information For Readers

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารขึ้นเพื่อเผยแพร่ บทความวิจัย  บทความทางวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจำแนกตามกลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ

- ภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

- ศิลปกรรม, ดนตรี ,และนาฏศิลป์

- ปรัชญาและศาสนา

- การเมืองการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกฎหมาย

- สหวิทยาการจัดการเรียนรู้

- สารสนเทศศาสตร์ และภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ตีพิมพ์ทั้งแบบรูปเล่มตีพิมพ์ (Print) ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2562

ISSN 2730-2873 (Print)

ISSN 2822-0234 (Online)