คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยจำแนกตามกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

- ภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

- ศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์

- ปรัชญาและศาสนา

- การเมืองการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกฎหมาย

- สหวิทยาการจัดการเรียนรู้

- สารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตีพิมพ์ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ.2562 เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์แบบรูปเล่ม ISSN 2730-2873 (Print) และพัฒนาเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2822-0234 (Online)  ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นทางวิชาการ และวิจัยแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่มีความสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI

ปัจจุบันวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยจำแนกตามกลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ

- ภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

- ศิลปกรรม, ดนตรี ,และนาฏศิลป์

- ปรัชญาและศาสนา

- การเมืองการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกฎหมาย

- สหวิทยาการจัดการเรียนรู้

- สารสนเทศศาสตร์ และภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตีพิมพ์ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ.2562 เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์แบบรูปเล่ม ISSN 2730-2873 (Print) และพัฒนาเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2822-0234 (Online)  ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นทางวิชาการ และวิจัยแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่มีความสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI

ปัจจุบันวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์

1-3

English Language Education in Thailand: What Should Be Done

Janpha Thadphoothon, Soisithorn Isarankura

4-15

สวัสดิการแรงงานต่างด้าวของรัฐไทย : กรณีศึกษาสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานชาวพม่าในจังหวัดพิษณุโลก

อเนก สุขดี, จรูญ แป้นแก้ว, ภัทรพล กลิ่นเจาะ, นภัสวรรณ ศรีเมือง, ณัฐนิชา ณ ระนอง, จุฑามาศ อินทร์สุข

16-39

ฆาตป์ : ความจริง ความทรงจำ ความเป็นพื้นถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ

99-115

ดูทุกฉบับ