เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของบทความหรือผู้แต่งบทความ กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ ในช่องข้อความถึงบรรณาธิการ ในขั้นตอนแรกที่ได้ส่งบทความเข้าระบบของ ThaiJo เพื่อกองบรรณาธิการจะได้บันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานระหว่าง กองบรรณาธิการวารสาร และผู้แต่งในกรณีที่ต้องติดต่อเร่งด่วน
  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI
  • ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ  เนื่องจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามกระบวนการของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยห้ามนำบทความที่ได้รับการประเมินจากกระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการแล้ว นำไปแก้ไขและส่งไปวารสารอื่นเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ

  1. ความยาวของเนื้อหาต้นฉบับต้องมีความยาว 20-24 หน้ากระดาษขนาด B5 (รวมตาราง แผนภาพ และบรรณานุกรม)
    ต้นฉบับภาษาไทยใช้อักษร TH SarabunPSK 16 พอยท์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษใช้ Time New Roman ขนาด 12 พอยท์
  2. การตั้งค่าหน้ากระดาษตั้งค่าขอบกระดาษทุกด้านเว้นระยะ 1 นิ้ว และให้ระบุเลขกำกับทุกหน้าบริเวณมุมขวาบน
  3. ส่วนประกอบของต้นฉบับบทความประกอบด้วย

          3.1  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน และสถานที่ทำงาน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

          3.2  บทคัดย่อความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ 3-5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

          3.3  เนื้อเรื่อง

                  3.3.1  บทความวิจัย ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) กรอบแนวคิด (ถ้ามี) วิธีการวิจัย ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

                  3.3.2  บทความวิชาการประกอบด้วยบทนำหัวข้อเนื้อหาที่นำเสนอบทวิเคราะห์สังเคราะห์ทางวิชาการ บทสรุป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

  1. การอ้างอิง ---->>>  ตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิง

           

 

**** การส่งต้นฉบับจัดส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร

        ที่เว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husocjr/index