ดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับเขียนบทความตามรูปแบบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

---> Guideline for manuscript preparation  ไทย

--->Guideline for manuscript preparation   Eng