รูปแบบการเขียนบทความ (๋Journal template)

ดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับเขียนบทความตามรูปแบบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่ --> Guideline for manuscript preparation