เจ้าของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ที่ปรึกษา                                            

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการชุมชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม

 

บรรณาธิการ                                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์   วงศ์ทิพย์             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ                                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล   วิมลสิทธิชัย            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต   ธรรมเชื้อ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ไกรลาส   จิตร์กุล                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์            สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์   บุตรอินทร์          สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น   พรหมสุทธิรักษ์          สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล   วิรุฬห์รักษ์            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา   พันธุ์เจริญ                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ดร.เอกอมร   เอี่ยมศิริรักษ์                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย   ช่วยบำรุง                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์   วงศ์ปรีดี                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์   มีสุวรรณ์                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์   มั่งคั่ง                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย   ปัญญาดี                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา   ท้วมสุข                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น             

ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์   ยิ้นเสน                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส    สุวรรณ               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา   สะสอง                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สนิท    สัตโยภาส                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

จัดทำรูปเล่ม                                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์    โสมดี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กองจัดการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฎ    นุเสน                                                                                
อาจารย์พะเยา   นุเสน
นางสาวนิติกาญจ์   เซงคะแส่
นางรัชฎาพร   พันธุ์ทวี
นายอดิศักดิ์   ดวงตาสิทธิ์
นายพิชิตไพร   สำราญ
นายปฐมพงษ์   กันทะวงศ์