มาตรฐานทางจริยธรรมของวารสารมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
General duties and responsibilities of Editors
หน้าที่แและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
Editors should be responsible for everything published in their journals. They should:
หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้:
• strive to meet the needs of readers and authors;
. ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์
• constantly improve the journal;
. ทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ
• ensure the quality of the material they publish;
. ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
• champion freedom of expression;
. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
• maintain the integrity of the academic record;
. คงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษา
• preclude business needs from compromising intellectual standards;
. ปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ
• always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.
. ทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น