Announcements

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

2023-12-25

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับ #บทความวิชาการ และ #บทความวิจัย ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงวารสาร #ปีที่6 #ฉบับที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2567) โดยตามจำแนกตามกลุ่ม - ภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ - ศิลปกรรม, ดนตรี ,และนาฏศิลป์ - ปรัชญาและศาสนา - การเมืองการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกฎหมาย - สหวิทยาการจัดการเรียนรู้ - สารสนเทศศาสตร์ และภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ